เข้าสู่เว็บไซต์กรมกำลังพลทหารบก    คำสั่งให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน