แผนกบริการกำลังพล กองบริการกำล้ังพล กพ.ทบ. 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งกายชุดกีฬา (กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ บก.ทบ.)
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย การสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลในสังกัด ทบ.พ.ศ.๒๕๕๖
ขออนุมัติออกระเบียบ ทบ.ว่าด้วย การสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลในสังกัด ทบ.พ.ศ.๒๕๕๖
การให้ความช่วยเหลือกำพลที่ประสบภัยธรรมชาติ  
ระเบียบ กองทัพบก ว่าด้วย การช่วยเหลือกำลังพล สังกัด กองทัพบก ที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ.๒๕๕๕
ระเบียบ กองทัพบก ว่าด้วย การช่วยเหลือกำลังพล สังกัด กองทัพบก ที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ (๓๐ .ค.๕๓)
ระเบียบ กองทัพบก ว่าด้วย การช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างกองทัพบก ที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ (๑๒ มี.ค.๔๒)
เงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตข้าราชการกองทัพบก  
ชี้แจงการขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตสำหรับข้าราชการของ ทบ.,พลทหารกองประจำการ และนักเรียนทหาร
    ของ ทบ.
< Download File >
     กรณีปฏิบัติราชการสนาม
ระเบียบ กองทัพบก ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต สำหรับกำลังพลของกองทัพบกที่ออกปฏิบัติราชการ
    สนาม พ.ศ.๒๕๕๔
ระเบียบ กองทัพบก ว่าด้ัวย การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตสำหรับกำลังพลของกองทัพบกที่ออกปฏิบัติราชการ
     สนาม พ.ศ.๒๕๔๔
<ยกเลิก >
ระเบียบ กองทัพบก ว่าด้ัวย การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตสำหรับกำลังพลของกองทัพบกที่ออกปฏิบัติราชการ
     สนาม (ฉบบที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗
<ยกเลิก >
ระเบียบ กองทัพบก ว่าด้ัวย การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตสำหรับกำลังพลของกองทัพบกที่ออกปฏิบัติราชการ
     สนาม (ฉบบที่ ) พ.ศ.๒๕๔
<ยกเลิก >
ระเบียบ กองทัพบก ว่าด้ัวย การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตสำหรับกำลังพลของกองทัพบกที่ออกปฏิบัติราชการ
     สนาม (ฉบบที่ ) พ.ศ.๒๕
๕๓
<ยกเลิก >
     กรณีปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ะเบียบ กห.ว่าด้วย เงินค่าสินไหมทดแทนจากการประกันชีวิตสำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
    พ.ศ.2553
     กรณีปฏิบัติราชการยามปกติ
ระเบียบ กองทัพบก ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตสำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกองทัพบก ที่ปฏิบัติหน้าที่ยามปกติ พ.ศ.๒๕๕๖
ระเบียบ กองทัพบก ว่าด้ัวย การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตสำหรับพลทหารกองประจำการ และนักเรียนทหาร
    ของกองทัพบก พ.ศ.๒๕
๕๖
ระเบียบ กองทัพบก ว่าด้ัวย การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตสำหรับพลทหารกองประจำการ และนักเรียนทหาร
    ของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๔๘
<ยกเลิก >
ระเบียบ กองทัพบก ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตสำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของ
     กองทัพบก ที่ปฏิบัติหน้าที่ยามปกติ พ.ศ.๒๕๔๙
<ยกเลิก >
ระเบียบ กองทัพบก ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตสำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของ
     กองทัพบก ที่ปฏิบัติหน้าที่ยามปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
<ยกเลิก >
การให้บำเหน็จความชอบ และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่  
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการบรรจุหรือแต่งตั้ง และการได้รับเงินเดือน ของทายาทของข้าราชการทหารและทหาร
     กองประจำการที่เสียชีวิตเนื่องจากการรบหรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๕๓
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๒๑
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๓
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๕
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๒๗
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๒
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๔
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้  พ.ศ.๒๕๕๐
ระเบียบ กองทัพบก ว่าด้วย การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๑
แนวทางการปฏิบัติกรณีกำลังพลเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
    (โดย ฝกพ.ศปก.ทบ.)
อนุมัติหลักการจัดพิธีมอบธงชาติคลุมหีบศพ เพื่อมอบให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
การให้ความช่วยเหลือกับอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.)
ขออนุมัติจัดตั้งกองทุนสำหรับ อาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.)
คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๙๖๑/๕๔  ลง ๓ ส.ค.๕๔  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้การสงเคราะห์เพิ่มเติมแก่อาสาสมัคร
     ทหารพราน
ขออนุมัติหลักการให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษาให้กับบุตรของ อส.ทพ.
ขออนุมัติหลักการให้ความช่วยเหลือ อส.ทพ.ในการบรรจุทายาทเข้ารับราชการทดแทน
ขออนุมัติหลักการจัดกองทหารเกียรติยศสำหรับพิธีศพ อส.ทพ.ที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาอธิปไตยและความสงบ
     เรียบร้อยภายในประเทศ< คลิ๊กอ่าน >
การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพลในสังกัด ทบ.
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพล ในสังกัดกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๓ (๒๕ พ.ย.๕๓)< คลิ๊ก >
การยืมเงินเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับข้าราชการกองทัพบก
ชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเงินยืมเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมของข้าราชการ< Download File >
ระเบียบ กองทัพบก ว่าด้วย การให้ยืมเงินเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม สำหรับข้าราชการกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๑
ระเบียบกิจการโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์
ระเบียบ กองทัพบก ว่าด้วย กิจการโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ พ.ศ.๒๕๕๑
การลาของข้าราชการกองทัพบก
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๕๖ (๒๙ มิ.ย.๕๖)
ลำดับการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๕๑
ขออนุมัติยกเลิกระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๕๑ และขออนุมัติใช้ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๕๖
ข้อบังคับ กห.ว่าด้วย การลา พ.ศ.๒๕๕๕ (ลง ๒๘ ธ.ค.๕๕)
ข้อบังคับ กห.ว่าด้วย การลา พ.ศ.๒๕๓๕ (ยกเลิก)
ข้อบังคับ กห.ว่าด้วย การลา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๐ (ยกเลิก)
ระเบียบ กองทัพบก ว่าด้วย การลา พ.ศ.๒๕๕๑ (ยกเลิก)
การกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ
วันหยุดชดเชยของทางราชการ (๙ ม.ค.๓๙)
วันหยุดราชการและวันหยุดชดเชยของทางราชการ (๒๐ ม.ค.๔๑)
ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ พ.ศ.๒๕๒๘
ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๓๙
ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๔๐
ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๔๔
ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๔๙
หลักการเกี่ยวกับการคำนวณเวลา/รับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
ซักซ้อมความเข้าใจการรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหาร
ซักซ้อมการดำเนินการขอรับรองราชการเป็นทวีคูณของกำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนามตามแผนป้องกันประเทศ
     การปฏิบัติราชการพิเศษภายใต้การควบคุมของ ศปก.ทบ. และการปฏิบัติราชการ ศปก.ทบ.
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหาร <คลิ๊กอ่าน>
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักการเกี่ยวกับการคำนวณเวลาราชการ<คลิ๊กอ่าน>
การรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณระหว่างประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร เมื่อ ๒๓ ก.พ.๓๔ <คลิ๊กอ่าน>
การนับเวลาราชการเป็นทวีคูณของข้าราชการซึ่งประจำปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก
     เมื่อ ๑๙ ก.ย.๔๙ <คลิ๊กอ่าน>
บำเหน็จดำรงชีพ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
บำเหน็จดำรงชีพ คือ การนำบำเหน็จตกทอดจำนวน 15 เท่าของบำนาญรายเดือน
กฎกระทรวง กำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ.๒๕๔๖ 
กฎกระทรวง กำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๔
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๖
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๙๙
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๐๒
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๐๔
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๐๙
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๑๒
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๑๖
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๑๗
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๑๘
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๒๐
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๓
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๒๖
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๓๐
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๔๒
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ.๒๕๔๓
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๔๓
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ.๒๕๔๓
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ.๒๕๔๖
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ.๒๕๕๑
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ.๒๕๕๑
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ.๒๕๕๑
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๙
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๑
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ) พ.ศ.๒๕๕
กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๙
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๙
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๙
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๙
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๙
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๔๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๙
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระเบียบ กองทัพบก ว่าด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.๒๕๕๑
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ
    พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๓
เหรียญชัยสมรภูมิ
ระเบียบ กห.ว่าด้วย บัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิและทายาท พ.ศ.๒๕๕๕ (๑๖ ส.ค.๕๕)
พระราชกำหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ.๒๔๘๔ (๓ ก.พ.๘๔)
พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ.๒๔๘๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๘๕ (๑๓ ต.ค.๘๕)
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย แพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ.๒๔๘ (๓๐ ต.ค.๘๕)
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย แพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ.๒๔๙๔ (๑๖ ม.ค.๙๔)
พระราชบัญญัติ อนุมัติพระราชกำหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ.๒๔๘ (๑ ก.ค.๘๔)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้สิทธิพิเศษบางประการแก่ผู้ที่ทำการรบ และได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ (๑๙ มี.ค.๘๔)
พระราชบัญญัติยกเว้นการเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ.๒๔๘๔
    
(๔ ต.ค.๘๔)