กองบริการกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก
:::  หน้าแรก  :::   ภารกิจ   :::   การจัด  :::   หน้าที่หน่วยรอ   :::  บุคลากรในสำนักงาน  :::   วิสัยทัศน์  :::   นโยบายการปฏิบัติงาน   :::   ติดต่อเรา  ::  ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์  :::

วิสัยทัศน์ กองบริการกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก เป็นองค์กรแห่งการทำงานด้วยความทุ่มเท เพื่อมุ่งส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต บริการสิทธิกำลังพล ตลอดจนบำรุงขวัญ ให้ความช่วยเหลือแก่ข้าราชการและครอบครัว ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด มีความสุขอย่างยั่งยืน รวมทั้งกำกับดูแล รักษาแบบแผนพิธีการในงานพิธีต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สง่างาม...

ด้านบริการกำลังพล
ด้านสวัสดิการกำลังพล
ด้านขวัญกำลังพล
ด้านพิธีการกองทัพบก

อุดมการณ์กำลังพลกองทัพบก
วิสัยทัศน์ กองทัพบก 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  2550 แก้ไขเพิ่มเติม  < ฉบับที่ 1 > < ฉบับที่ 2  >
ประมวลกฎหมายอาญาทหาร
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ส่วนราชการ กองทัพบก พ.ศ.2552
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
ข้อบังคับ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการลา
 พ.ศ.2555
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการลา พ.ศ.2556
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2555
ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย คำย่อ
พ.ศ.2555
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ พ.ศ.2544
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
ระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5)
พระราชกฎีกาการปรับเงินเดือนของข้าราชการทหาร พ.ศ.2554
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร
และการให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ.2555
ระเบียบ กห. ว่าด้วย การแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศข้าราชการทหาร พ.ศ.2541
ระเบียบ กห. ว่าด้วย การแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542
ข้อบังคับ กห. ว่าด้วย  การแต่งตั้งยศทหาร
 พ.ศ.2507
 
 

<<< อ่านทั้งหมด >>>

 

 ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :

 
 

 


 
 
 นายทหารประทวนสังกัดหน่วยต่าง ๆ ของ ทบ. (ที่ปฏิบัติงานในสายปกติ)   เดินทางไปศึกษาสภาพแวดล้อมและดูงาน ณ สาธารณรัฐ เกาหลี ระหว่างวันที่ ๑๔–๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖  ตามโครงการความร่วมมือ  และแลกเปลี่ยนนายทหารประทวนศึกษาด้านการทหาร  โดยการนำของ พันเอก อัชฌา คงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกอง กรมกำลังพลทหารบก เป็นหัวหน้าคณะในการเดินทาง

           >>> อ่านรายละเอียด >>>       

  ขออนุมัติให้กำลังพลสังกัด ทบ. เดินทางไปศึกษาดูงาน  ณ ประเทศยุโรปตะวันออก ร่วมคณะกับ ธนาคารออมสิน
        ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖
< อนุมัติตัวบุคคล >< วิทยุแจ้งหน่วยรับฟังคำชึ้แจง >
  กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศยุโรปตะวันออก ระหว่าง ๖ - ๑๓ ก.ย.๕๖ < Download File >
  ทำเนียบข้าราชการสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบกไทย ต่างประเทศ (ยุโรป) < Download File >
  ชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเงินยืมเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมของข้าราชการ< Download File >
  การถอนเงินจากบัญชีประกันความเสียง (เงินสนับสนุนพิเศษในอัตราร้อยละ ๑)< Download File >
  เงื่อนไขและแนวทางการบริหารจัดการเงินสนับสนุนพิเศษในอัตราร้อยละ ๑ (ธนาคารออมสิน)
  ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ มิ.ย.๕๖ < Download File >  
  ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ ทบ.ว่าด้วย ร้านสวัสดิการกลาง ทบ. พ.ศ.๒๕๕๖ < Download File >  
  ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนประกันชีวิต(ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานราชการ)ปี ๒๕๕๖
  ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนประกันชีวิต(พลทหาร/นักเรียนทหาร) ปี ๒๕๕๖
  ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย การสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลในสังกัด ทบ.พ.ศ.๒๕๕๖
  ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย การสงเคราะห์เพิ่มเติมแก่อาสาสมัครทหารพราน พ.ศ.๒๕๕๕
  ขออนุมัติจัดตั้งกองทุนสำหรับ อาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.)
 

<<< อ่านย้อนหลัง >>>

 
โครงการพลทหารกองประจำการ ศึกษาสภาพแวดล้อม และดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย
   
  
 
  พลทหารกองประจำการ สังกัดหน่วยต่าง ๆ  ในกองทัพบก ร่วมเดินทาง
ไปศึกษาสภาพแวดล้อม และดูงาน  ณ  ประเทศมาเลเซีย  ระหว่างวันที่ ๒๙ ก.ค.๕๖
- ๑ ส.ค.๕๖  ตามโครงการพลทหารศึกษาสภาพแวดล้อมและดูงาน
 ต่างประเทศ  โดยมี พันเอก วีระ  บรรทม
  ผู้อำนวยการกอง กรมกำลังพลทหารบก เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 


                 >>> อ่านรายละเอียด >>>    
 
โครงการนายทหารประทวนเดินทางไปศึกษาสภาพแวดล้อม และดูงาน ณ สาธารณประชาชนจีน
   
       นายทหารประทวนสังกัดหน่วยต่าง ๆ ของ ทบ. (ที่ปฏิบัติ
งานในสายสนาม)
     เดินทางไปศึกษาสภาพแวดล้อมและดูงาน
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน   ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖   ตามโครงการความร่วมมือ  และแลกเปลี่ยนนายทหารประทวนศึกษาด้านการทหาร   โดยมี  พันเอก อยุทธ์   ศรีวิเศษ
ผู้อำนวยการกอง กรมกำลังพลทหารบก เป็นหัวหน้าคณะในการ
เดินทาง

                  >>> อ่านรายละเอียด >>>       
   
โครงการพลทหารกองประจำการ ศึกษาสภาพแวดล้อม และดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
   


 
    พลทหารกองประจำการ สังกัด ทภ.๑, ทภ.๒,และ พล.ม.๒ รอ. เดินทางไปศึกษาสภาพแวดล้อม และดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์      ระหว่างวันที่
 
– ๑๐ ม.ค.๕๖   ตามโครงการพลทหารศึกษาสภาพแวดล้อม และดูงาน ต่างประเทศ   โดยมี  พันเอก วีระกาญจน์   โล่ห์สถาพรพิพิธ  ผู้อำนวยการกอง   กรม
กำลังพลทหารบก
 เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

 
 
                   >>> อ่านรายละเอียด >>>     

คณะนายทหารประทวนเดินทางไปศึกษาสภาพแวดล้อม และดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี
   


 
    นายทหารประทวนสังกัดหน่วยต่าง ๆ (ที่ปฏิบัติงาน ณ หน่วยปกติ) เดินทางไปศึกษาสภาพแวดล้อม และดูงาน  ณ  สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๒๔ –๒๙  มิถุนายน ๒๕๕๕   ตามโครงการความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนนายทหารประทวนศึกษาด้านการทหาร   โดยมี  พันเอก ธัชพล   กนกฉันท์ 
ผู้อำนวยการกอง กรมกำลังพลทหารบก  เป็นหัวหน้าคณะในการเดินทาง  
 
 
 
                >>> อ่านรายละเอียด >>>  

  สิทธิกำลังพลจากการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนป้องกันประเทศ และในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

  แบบฟอร์มขอบรรจุทายาทของกำลังพลเข้ารับราชการทดแทนกำลังพลที่เสียชีวิต และพิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ < Download File >

  ตารางสิทธิกำลังพล กรณีเสียชีวิต หรือพิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ <Download File>

  ข้าราชการทหารชายใช้สิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาเลี้ยงดูบุตรได้ไม่เกิน ๑๕ วันทำการ <Download File>

  ชี้แจงการขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตสำหรับข้าราชการของ ทบ. < Download File >

  ชี้แจงแนวทางการคิดเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ
 (พ.ส.ร.) และขั้นตอนดำเนินการและหลักฐานในการขอรับ
 สิทธิกำลังพ

  สิทธิกำลังพลที่ปฏิบัติงานในจัหวัดชายแดนภาคใต้

  <<< อ่านทั้งหมด >>>

  ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ ทบ. ว่าด้วย ร้านสวัสดิการกลาง ทบ. พ.ศ.๒๕๕๖ < pdf >

  ระเบียบ กองทัพบก ว่าด้วย การช่วยเหลือกำลังพล สังกัด กองทัพบก ที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ.๒๕๕๕

  ออนุมัติหลักการกู้เงิน อทบ.บำบัดทักข์อุทกภัย กรณีกำลังพลที่ประสบอุทกภัย เป็นกรณีพิเศษ

  ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วยสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก  พ.ศ.๒๕๕

  ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วย กิจการฌาปนสถานกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๔

  ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วยสโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) พ.ศ.๒๕๕

  ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วย การดำเนินงานและบริหารงาน ร้านสวัสดิการของหน่วยในกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๔

  ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วย การดำเนินงานและบริหารงาน ศูนย์พัฒนากีฬาของหน่วยในกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๔

  ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วย การดำเนินงานและบริหารงาน สถานีบริการน้ำมันของหน่วยในกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๔

  ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วย การดำเนินงานและบริหารงาน สนามยิงปืนของหน่วยในกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๔

  ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วย การดำเนินงานและบริหารงาน แหล่งสมาคมของหน่วยในกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๔ 

  ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุ ของกองทุนสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๕๔

  ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๔

 

 <<< อ่านทั้งหมด >>>

  ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย การสร้างเสริมสุขภาพกำลังพลกองทัพบก พ.ศ.2551

 

 <<< อ่านทั้งหมด >>>

  การถอนเงินจากบัญชีประกันความเสียง( ๑% )

  เงื่อนไขและแนวทางการบริหารจัดการเงินสนับสนุนพิเศษในอัตราร้อยละ ๑ (ธนาคารออมสิน)

  บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการกองทัพบกของธนาคารออมสิน < Download File >

  สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการทหารหรือลูกจ้างประจำ สังกัด ทบ.(ธนาคารทหารไทย)

 <<< อ่านทั้งหมด >>>

  ขออนุมัติแนวทางตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. < คลิ๊กอ่าน >

  คำสั่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ที่ ๑๘/๒๕๔๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการนำร่องกองทุนชุมชนกองทัพบก < คลิ๊กอ่าน >

 <<< อ่านทั้งหมด >>>

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

 

 กองบริการกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก
 
ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2297-7170, โทร.(ภายใน ทบ.) : 97170, 97144, โทรสาร (Fax.) : 0-2297-7170
e-mail : Sairatana@hotmail.com