กพ.ทบ. จัดการประกวด สื่อมัลติมีเดียเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

กรมกำลังพลทหารบกรางวัลที่ 2 การประกวดสารคดีสั้นในรูปแบบวีดีทัศน์ ร.อ.หญิง ภิญญาพัชญ์ นพพลับรางวัลที่ 3 การประกวดสารคดีสั้นในรูปแบบวีดีทัศน์  ร.อ. พัฒนศักดิ์ สนธิมโนธรรมรางวัลที่ 3 การประกวดสารคดีสั้นในรูปแบบวีดีทัศน์ ส.อ.หญิง วริศรา คุณามาตย์รางวัลที่ 3 การประกวดสารคดีสั้นในรูปแบบวีดีทัศน์ น.ส. ชนม์นิภา หวังเลิศภาณิชย์รางวัลที่ 4 การประกวดสารคดีสั้นในรูปแบบวีดีทัศน์ น.ส. ปิยะวดี พูนผลรางวัลที่ 4 การประกวดสารคดีสั้นในรูปแบบวีดีทัศน์ จ.ส.อ. นวเทพ ศิริวัฒนกุลรางวัลที่ 4 การประกวดสารคดีสั้นในรูปแบบวีดีทัศน์ จ.ส.ต. หญิง กานดา เพิ่มพานิช