ติดต่อ กพ.ทบ.

ติดต่อประสานงานกับ นขต.กพ.ทบ.

 

ลำดับ
นามหน่วย
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
E-mail
1
ส่วนงานรับ-ส่งหนังสือ กพ.ทบ.
02-297-7119
97119
-
2
กองธุรการ
02-297-7110
97110
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3
กองการเตรียมพล
02-297-7140
97140
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 กองจัดการ 02-297-7120 97120 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5
กองการปกครอง
02-297-7160
97160
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6
กองโครงการและงบประมาณ
02-297-7130
97130
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 กองวิเคราะห์และประเมินค่า 02-297-7150 97150 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8
กองบริการกำลังพล
02-297-7170
97170
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9
กองสารสนเทศ
02-297-7180
97180
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10
กองการศึกษา
02-297-7011
97011
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11
กองสิทธิกำลังพล
02-298-7150
87105
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.