Main content

Alert message

ทัศนศึกษา จ.อยุธยา
ทัศนศึกษา จ.อยุธยา
กิจกรรมโบล์ลิ่งการกุศล
งานโบล์ลิ่งการกุศล
จก.กพ.ทบ. ตรวจเยี่ยมการฝึกโครงการมวยไทย พัน.ร.มทบ.๑๑ เมื่อ ๒๕ มิ.ย. ๖๑
กีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธ์ กพ.ทบ. ชนะเลิศเทเบิลเทนนิส (ประเภทชายเดี่ยว)
พิธีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ ส.ค. ๖๑
พิธีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ ส.ค. ๖๑
พีธีตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๒ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ บก.ทบ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยุแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการรายงานตัวและขึ้นรถของ นรอ. ในการเข้าเฝ้าฯ วันที่ 13 เม.ย. 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

วิทยุแจ้งการปฏิบัติ การเดินทางเข้าเฝ้าฯของ นรอ.และ นรอพ. ในวันที่ 13 เม.ย. 2562

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ตารางข้อมูลกำลังพล ทบ. ที่ปลดพิการทุพพลภาพ จากหน่วยต้นสังกัด

โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ฯ

ประชาสัมพันธ์โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

เเบบสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 64

การสร้างความเข้าใจในภาพรวมเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของ ทบ.

ขออนุมัติตัวบุคคลให้นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร

การพัฒนาโปรแกรมบันทึกรูปถ่ายลงในระบบฐานข้อมูลกำลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX)

แบบฟอร์มหลักสูตรจิตอาสา รุ่นที่ 3 ปี 2562

บัญชีรายชื่อผู้ลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ที่มีสิทธิได้รับการขอพระราชทานยศสูงขึ้น 1 ชั้นยศเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอให้หน่วยตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อนายทหารประทวน จ.ส.อ.(พ.) อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562

แนวทางการปฏิบัติในการเผยแพร่ความรู้บนเว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้กองทัพบก

ตารางข้อมูลกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพฯ

ประกาศกองบัญชาการทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ

กิจกรรมติดดาวผลงานการจัดการความรู้คุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

อนุมัติหลักการบำเหน็จ ประจำปี 2562 ครึ่งปีแรก

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ กรมกำลังพลทหารบก รอบสอง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ กรมกำลังพลทหารบก รอบแรก

เอกสารประกอบการสัมมนา KM FA ประจำปีงบประมาณ 2562 (12-14 ธ.ค. 61)

เอกสารอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมกิตติขจร ในกองบัญชาการกองทัพบก

เชิญประชุมรับฟังคำชี้แจง และสาธิตแนะนำการใช้งานโปรแกรมระบบงานยกร่างคำสั่งบรรจุฯ วันที่ 6-7 ธ.ค.61

กำหนดการปฏิบัตินำโปรแกรมระบบงานยกร่างคำสั่งบรรจุ ในระบบฐานข้อมูลกำลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) ไปใช้ปฏับัติงาน

คู่มือใช้งาน ระบบยืนยันรายชื่อ ผู้เข้ารับการทดสอบวัดผลความรู้นายทหารประทวน

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร อบรมภาษาอังกฤษ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผนวก ก ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2561

แบบฟอร์มการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมการฝึกอบรมผู้ประสานงาน KMFA (12-14 ธ.ค. 61)

กำหนดการฝึกอบรมผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของ ทบ. (12-14 ธ.ค. 61)

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของ ทบ. (12-14 ธ.ค. 61)

การปรับปรุงแก้ไขและกำหนดระบบหมายเลขความชำนาญการทางทหาร (ชกท.)(นายทหารสัญญาบัตร)

การปรับปรุงแก้ไขและกำหนดระบบหมายเลขความชำนาญการทางทหาร (ชกท.)(นายทหารประทวน)

แบบฟอร์มที่ 1 (ปรับปรุง) แบบฟอร์มที่่ 2 (ขอใหม่) แบบฟอร์มที่ 3 (ตัวอย่าง)

คำสั่ง ทบ. ที่ 671/2561 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน

คำสั่ง ทบ. ที่ 670/2561 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน

คำสั่ง ทบ. ที่ 667/2561 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน

ประกาศ กรมกำลังพลทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

คำสั่ง ทบ. ที่ 636/2561 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับเงินเดือน

คำสั่ง ทบ. ที่ 639/2561 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับเงินเดือน 

คำสั่ง กห. ที่ 1033/2561 เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการตามแนวทางให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ ตามมติ กขท. ประจำปี 2562

คำสั่ง กห. ที่ 1034/2561 เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการตามแนวทางให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ ตามมติ กขท. ประจำปี 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษในรูปแบบโปรแกรม Online" สำหรับบุคลากรทางทหาร

สมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการ และการเกษียณหนังสืออย่างอาชีพ รุ่นที่ 5

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ประจำปีงบประมาณ 2561

เลื่อนฐานะ จ.ส.อ.(พ.) อายุ 55 ปีขึ้นไป เป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2561 

ขออนุมัติตัวบุคคล กขท. 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ 

นายทหารราชองครักษ์ (นรอ.) ตรวจร่างกายเพื่อให้มีความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ 

คำสั่ง กห. ที่ 1033/2561 เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการตามแนวทางให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ ตามมติ กขท. ประจำปี 2562 

คำสั่ง กห. ที่ 1034/2561 เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการตามแนวทางให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ ตามมติ กขท. ประจำปี 2562 

สมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการ และการเกษียณหนังสืออย่างอาชีพ รุ่นที่ 5

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ประจำปีงบประมาณ 2561

เลื่อนฐานะ จ.ส.อ.(พ.) อายุ 55 ปีขึ้นไป เป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2561

ขออนุมัติตัวบุคคล กขท.

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ

เอกสารประกอบการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 61

นายทหารราชองครักษ์ (นรอ.) ตรวจร่างกายเพื่อให้มีความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่

ระเบียบการลา

ขอพระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม ประจำปี 2561

อนุมัติตัวบุคคลนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2561 เพิ่มเติม

รายชื่อสมาชิก กบข.บรรจุใหม่ เดือน มิ.ย. 61

ข้อปฏิบัติและเน้นย้ำในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบภาษาอังกฤษ และประเมินความรู้ ผบ.หน่วยระดับกรม และ ผบ.หน่วยระดับกองพัน ฯ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 (วันที่ 3 ส.ค. 61)

แบบฟอร์มใบสมัครโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทบ. และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารประกอบการประชุมการบริหารจัดการกำลังพลรูปแบบใหม่ 18 - 20 ก.ค. 61

อนุมัติแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทบ. แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2564

รับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (อัตราพลอาสาสมัคร)

บัญชีรายชื่อผู้กู้ที่ใช้สิทธิกู้ตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย สังกัด ทบ.

รายชื่อสมาชิก กบข.บรรจุใหม่ เดือน พ.ค. 61

รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกําลังพล โดยร่วมกับการบูรณาการ งานด้านสวัสดิการของหน่วย ห้วงเดือน ต.ค. 60 - มี.ค 61

ระเบียบ ทบ. ประเมินค่ากำลังพลฯ ปี 56

การตรวจสอบความถูกต้องสถานภาพทหารกองประจำการ

โครงการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ หลักสูตรอบรม ประจำเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2561

ชี้แจงการแต่งกายทหารหญิง

เอกสารประกอบการเสนอโครงการ และสรุปรายชื่อกำลังพลฯ ทบ.ที่ปลดพิการฯ ปี62

แนวทางการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ 2561