Main content

Alert message

  ระเบียบหลักการปฏิบัติที่สำคัญ

 

คำชี้แจงการปฏิบัติ เรื่อง การเลื่อนกำหนดเวลาปลดทหารกองประจำการ

 การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ

 การยกเว้น

 สิทธิลดวันรับราชการทหาร

 การขอแก้ไขทะเบียนกองประจำการ (สด.3)

กฎกระทรวง การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ พ.ศ. 2549

กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2498) ออกตามความใน พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 (กำหนดวิธีการรับบุคคลเข้าเป็นทหารกองประจำการ)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

กฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ. 2518) ออกตามความใน พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497

กฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 (ปรับปรุงการกำหนดความพิการ ทุพพลภาพ หรือโรค ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 75 (พ.ศ. 2555) ออกตามความใน พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด

กฎกระทรวง ฉบับที่ 76 (พ.ศ. 2555) ออกตามความใน พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 (เรื่องโรค)

การตรวจโรคก่อนการตรวจเลือก ฯ

การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร

ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการกำหนดหน้าที่สัสดี พ.ศ.2553

คำชี้แจงการเลื่อนกำหนดเวลาปลดทหารกองประจำการ

คำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ 168_53 เรื่อง การเรียกและส่งคนเข้าเป็นทหารและตำรวจกองประจำการ

คำสั่ง กห. ที่ 1388_2555 ลง 27 ธ.ค. 55 เรื่อง การเลื่อนกำหนดเวลาปลดทหารกองประจำการที่สมัครใจรับราชการในกองประจำการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์

คำสั่ง ทบ. ที่ 29_2517

คำสั่ง ทบ. ที่ 618_2529 (แก้ไข คำสั่ง ทบ. ที่ 1173_2529)

คำสั่ง ทบ. ที่ 1173_2529

ตัวอย่างหนังสือ ขอให้ดำเนินคดีทหารกองเกิน ม.25, ม.27 และ ม.34

ทบ. อนุมัติแก้ไข คำสั่ง ทบ.ที่ 29_2517 และ คำสั่ง ทบ.ที่ 1173_2528

แนวทางการส่งทหารกองประจำการข้ามเขตพื้นที่ ทภ.

แนวทางปฏิบัติในการรายงานขอแต่งตั้งยศ พลทหาร เป็น ส.ต.กองประจำการ

ประกาศ กห. เรื่อง การตรวจสอบเอกสารทางทหารก่อนเข้ารับราชการ

แผนผังแสดงขั้นตอนการตรวจเลือก ฯ

พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497

พ.ร.บ.รับราชทหาร พ.ศ. 2497 (ไทย-อังกฤษ)

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การเลื่อนกำหนดเวลาปลดทหารกองประจำการที่สมัครใจรับราชการในกองประจำการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การเลื่อนกำหนดเวลาปลดทหารกองประจำการที่สมัครใจรับราชการในกองประจำการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ พ.ศ. 2544

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยพลทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) พ.ศ. 2530 ลง 13 ส.ค. 30 และที่เกี่ยวข้อง

สิทธิในการลดวันรับราชการทหาร

สิทธิประโยชน์ของทหารกองประจำการ

หนังสือ กพ.ทบ. 0401_770 ลง 24 มี.ค. 32 เรื่อง แนวทางการรับราชการของพลทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร)

หนังสือ กห. ที่ 19439_82 ลง 30 ธ.ค. 82 เรื่อง บัญชีจำนวนทหาร(สด.14, สด.17)

หนังสือ สป. ที่ กห 0221_1723 ลง 12 ต.ค. 55(เลื่อนปลดอาสาสมัคร)

หนังสือ สม. ฉบับ กห เลขรับ 5677_28 ลง 3 ก.ค. 28 แก้วันเดือนปีเกิด สด.3

พ.ร.ฎ.จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคค

พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการ กห. 2551

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร 2521

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ 2560