ระเบียบหลักการปฏิบัติที่สำคัญ

 

ขออนุมัติกำหนดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่ทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ

ประกาศ ทบ. เรื่อง ชี้แจงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๕

 การเลื่อนกำหนดเวลาปลดทหารกองประจำการ (เป็นกรณีพิเศษ) ของทหารกองประจำการผลัดที่ ๑/๒๕๖๓ และผลัดที่ ๑/๒๕๖๔ ของ ทบ.

ขออนุมัติกำหนดแนวทางการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๔ และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขออนุมัติกำหนดแนวทางการดำเนินการตามนโยบายของ รมว.กห. และ ผบ.ทบ. ในการพัฒนาการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

ขออนุมัติกำหนดแนวทางการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) เป็นการเฉพาะ

ขออนุมัติกำหนดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่ทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ

 การเลื่อนกำหนดเวลาปลดทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (เพิ่มเติม)

การดำเนินการต่อทหารกองประจำการที่จะปลดจากกองประจำการใน ๑ พ.ค. ๖๓

อนุมัติประกาศ ทบ. เรืองการรับทหารกองเกินที่อยูู่ในกำหนดเรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยสมัครใจ ประจำปี ๒๕๖๓

คำอธิบายการปฏิบัติเรื่องการกำหนดเวลาในการปลดทหารกองประจำการ

 การตรวจสอบทหารกองเกินเข้ากองประจำการการยกเว้นสิทธิลดวันรับราชการทหารการขอแก้ไขทะเบียนกองประจำการ (สด. ๓)

กฎกระทรวงการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ พ.ศ. ๕๔๙

กฎกระทรวงฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความใน พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

 กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๕ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ (กำหนดวิธีการรับบุคคลเข้าเป็นทหารกองประจำการ)

กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความใน พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๔๙๗

กฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

กฎกระทรวงฉบับที่ ๗๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความใน พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ (ภาวะโลกร้อน)

กฎกระทรวงฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความใน พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ (เรื่องโรค)

การตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกฯ

การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร

ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการกำหนดหน้าที่สัสดี พ.ศ. ๕๕๓

คำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๑๖๘/๕๓ เรื่อง การเรียกและส่งคนเข้าเป็นทหารและตำรวจกองประจำการ

คำสั่ง กห. ที่ ๑๓๘๘/๒๕๕๕ ลง ๒๗ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การเลื่อนกำหนดเวลาปลดทหารกองประจำการที่สมัครใจรับราชการในกองประจำการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์

คำสั่ง ทบ. ที่ ๒๙/๒๕๑๗ เรื่อง การดำเนินการเรียกและการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

คำสั่ง ทบ. ที่ ๖๑๘/๒๕๔๙ เรื่อง แก้ไขคำสั่งทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘

คำสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ เรื่่อง ให้ใช้คำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสัสดี พ.ศ. ๒๕๒๙ 

ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตดำเนินการทหารกองเกิน ม.๒๕, ม.๒๗ และ ม.๓๔

ขอแก้ไขคำสั่ง ทบ. ที่ ๒๙/๒๕๑๗ และคำสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘

แนวทางการส่งทหารกองประจำการข้ามเขตพื้นที่ทภ.

แนวทางการปฏิบัติสำหรับการรายงาน ขอแต่งตั้งยศพลทหาร เป็น ส.ต.กองประจำการ

ประกาศ กห. เรื่อง การตรวจสอบเอกสารทางทหารก่อนเข้ารับราชการหรือรับเข้าทำงาน

รับสมัครขั้นตอนการตรวจสอบเลือกฯ

พ. ร. บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๔๙๗

พ. ร. บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ (ไทย - อังกฤษ)

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การเลื่อนกำหนดเวลาปลดทหารกองประจำการที่สมัครใจรับราชการในกองประจำการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเลื่อนกำหนดเวลาปลดทหารกองประจำการที่สมัครใจรับราชการในกองประจำการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ พ.ศ. ๒๕๔๔

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยพลทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) พ.ศ. ๒๕๓๐ และที่เกี่ยวข้อง

สิทธิประโยชน์ของทหารกองเกินในวันตรวจเลือกฯ

สิทธิประโยชน์ของทหารกองประจำการ

หนังสือ กพ.ทบ. ๐๔๐๑/๗๗๐ ลง ๒๔ มี.ค. ๓๒ เรื่อง แนวทางการรับราชการของพลทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร)

หนังสือ กห. ที่ ๑๙๔๓๙/๘๒ ลง ๓๐ ธ.ค. ๘๒ เรื่อง บัญชีจำนวนทหาร (สด. ๑๔, สด. ๑๗)

หนังสือ สป. ที่ กห ๐๒๒๑/๑๗๒๓ ลง ๑๒ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การเลื่อนกำหนดเวลาปลดทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร)

หนังสือ สม. ที่ กห เลขรับ ๕๖๗๗/๒๘ เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด

พ.ร.ฎ.จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการ กห. พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐