Main content

Alert message

  ระเบียบหลักการปฏิบัติที่สำคัญ

 

ขออนุมัติกำหนดแนวทางการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) เป็นการเฉพาะ

ขออนุมัติกำหนดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่ทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ

 การเลื่อนกำหนดเวลาปลดทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (เพิ่มเติม)

การดำเนินการต่อทหารกองประจำการที่จะปลดจากกองประจำการใน ๑ พ.ค. ๖๓

อนุมัติประกาศ ทบ. เรืองการรับทหารกองเกินที่อยูู่ในกำหนดเรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยสมัครใจ ประจำปี ๒๕๖๓

คำอธิบายการปฏิบัติเรื่องการกำหนดเวลาในการปลดทหารกองประจำการ

 การตรวจสอบทหารกองเกินเข้ากองประจำการการยกเว้นสิทธิลดวันรับราชการทหารการขอแก้ไขทะเบียนกองประจำการ (สด. 3)

กฎกระทรวงเงินการผ่อนปรนเข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการบุคคลสำคัญระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ พ.ศ. 2549

กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2498) ออกตามความใน พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497

 กฎกระทรวงฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 (กำหนดวิธีการรับบุคคลเข้าเป็นทหารกองประจำการ)

กฎกระทรวงฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

กฎกระทรวงฉบับที่ 45 (พ.ศ. 2518) ออกตามความใน พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497

กฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 (การปรับปรุงกำหนดความวิตกกังวลทุพพลภาพหรือโรคไม่สามารถรับราชการทหารได้)

กฎกระทรวงฉบับที่ 75 (พ.ศ. 2555) ออกตามความใน พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ภาวะโลกร้อน

กฎกระทรวงฉบับที่ 76 (พ.ศ. 2555) ออกตามความใน พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 (เรื่องโรค)

การตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกฯ

การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร

ข้อบังคับกห ว่าด้วยการกำหนดหน้าที่สัสดี พ.ศ. 2553

คำชี้แจงการเลื่อนกำหนดเวลาปลดทหารกองประจำการ

คำสั่งกห (เฉพาะ) ที่ 168_53 เรื่องการเรียกและส่งคนเข้าเป็นทหารและตำรวจกองประจำการ

คำสั่งกห. ที่ 1388_2555 ลง 27 ธ.ค. 55 เรื่องการเลื่อนกำหนดเวลาปลดล็อคทหารกองประจำการสมัครใจรับราชการในกองประจำ

คำสั่งทบ. ที่ 29_2517

คำสั่งทบ. ที่ 618_2529 (แก้ไขคำสั่งทบ. ที่ 1173_2529)

คำสั่งทบ. ที่ 1173_2529

ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตดำเนินการทหารกองเกินม. 25, ม. 27 และม. 34

ทบ ใบรับรองการแก้ไขคำสั่งทบ. ที่ 29_2517 และคำสั่งทบ. ที่ 1173_2528

แนวทางการส่งทหารกองประจำการข้ามเขตพื้นที่ทภ.

แนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานขอแต่งตั้งยศพลทหารเป็นส. ต. กองประจำการ

ประกาศกห. เรื่องการตรวจสอบเอกสารทางทหารก่อนเข้ารับราชการ

รับสมัครขั้นตอนการตรวจสอบเลือกฯ

พ. ร. บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497

พ. ร. บ. รับราชทหาร พ.ศ. 2497 (ไทย - อังกฤษ)

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การเลื่อนกำหนดเวลาปลดทหารกองประจำการที่สมัครใจรับราชการในกองประจำการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

ระเบียบทบ. ว่าด้วยการเลื่อนกำหนดเวลาปลดล็อคทหารกองประจำการที่สมัครใจรับราชการในกองประจำ 2544

ระเบียบทบ. ว่าด้วยพลทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) พ.ศ. 2530 ลง 13 ส.ค. 30 และที่เกี่ยวข้อง

สิทธิในการลดวันรับราชการทหาร

สิทธิประโยชน์ของทหารกองประจำการ

หนังสือกสิกร 0401_770 ลง 24 มี.ค. 32 เรื่องแนวทางการรับราชการของพลทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร)

หนังสือกห. ที่ 19439_82 ลง 30 ธ.ค. 82 เรื่องบัญชีจำนวนทหาร (สด. 14, สด. 17)

หนังสือสป. ที่กห 0221_1723 ลง 12 ต.ค. 55 (เลื่อนปลดอาสาสมัคร)

หนังสือสมเลขกหเลขรับ 5677_28 ลง 3 ก.ค. 28 แก้วันเดือนปีเกิดสด3

จัดระเบียบราชการเป็นเป็นและหัวเรื่อง: การบริหารงานพนักงานบุคค

จัดระเบียบราชการเป็นเป็นกห2551

ระเบียบข้าราชการที่คุณคุณคุณทหาร 2521

ระเบียบบริหารราชการเป็นเป็นร่างในห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด 2560