ระเบียบหลักการปฏิบัติทีสำคัญ 

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยกิจการกำลังพลสำรอง พ.ศ. ๒๕๕๙  

 ระเบียบ กห. ว่าด้วยสิทธิประโยชน์ ของกำลังพลสำรอง พ.ศ. ๒๕๕๙  

การสร้างความเข้าใจในภาพรวมเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของ ทบ.

 ระเบียบ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2537

ระเบียบ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2524

 กฏกระทรวง กิจการกำลังพลสำรอง พ.ศ.2559

 หลักการเลื่อนยศให้กับกำลังพลสำรอง

 การบรรจุกำลังพลทดแทนการสูญเสีย ตามมาตรการรักษายอดกำลังพล

 ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการเตรียมพล พ.ศ.2515

 เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนยศและเลื่อนฐานะนายทหารประทวนกองหนุนที่เข้ารับการเรียกพล

 เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนยศและเลื่อนฐานะนายทหารประทวนกองหนุนที่เข้ารับการเรียกพล

 เรื่อง การเลื่อนยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนที่เข้ารับการเรียกพล

 การเลื่อนยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนที่เข้ารับการเรียกพล

 พรบ.กำลังพลสำรอง พ.ศ.2558

 พรบ.ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2503

 ระเบียบ กห.ว่าด้วยการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน พ.ศ.2510

 ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการจัดทำบัญชีบรรจุกำลัง พ.ศ.2531

 ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2538