Main content

Alert message

การตรวจสอบและแนะนำการประเมินค่าการปฏิบัติงานกำลังพลของ พล.ร.๙
พ.อ. ชัยณรงค์ เชียงทอง เป็นหัวหน้าคณะตรวจสอบแนะนำการประเมินค่าการปฏิบัติงานกำลังพลของ พล.ร.๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
การตรวจสอบและแนะนำการประเมินค่าการปฏิบัติงานกำลังพลของ กส.ทบ.
พ.อ. ชัยณรงค์ เชียงทอง เป็นหัวหน้าคณะตรวจสอบแนะนำการประเมินค่าการปฏิบัติงานกำลังพลของ กส.ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
การตรวจสอบและแนะนำการประเมินค่าการปฏิบัติงานกำลังพลของ พล.ปตอ.
พ.อ. ชัยณรงค์ เชียงทอง เป็นหัวหน้าคณะตรวจสอบแนะนำการประเมินค่าการปฏิบัติงานกำลังพลของ พล.ปตอ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
การตรวจเยี่ยมและแนะนำการปฏิบัติงานด้านกำลังพลในพื้นที่ ทภ.๓ ประจำปี ๒๕๖๒
พ.อ. ชัยณรงค์ เชียงทอง เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมและแนะนำการปฏิบัติงานด้านกำลังพลในพื้นที่ ทภ.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
สัมมนาการประเมินผลหน่วยนำร่องในการประเมินค่าการปฏิบัติงานกำลังพลของ ทบ.
พล.ต. อยุทธ์ ศรีวิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ฯ ในวันที่ 6 - 8 มิ.ย. 61
การตรวจเยี่ยมและแนะนำการปฏิบัติงานด้านกำลังพลของ ทภ.๒
พ.อ. ชัยณรงค์ เชียงทอง เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมและแนะนำการปฏิบัติงานด้านกำลังพลของ ทภ.๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑