Main content

Alert message

สัมมนาการประเมินผลหน่วยนำร่องในการประเมินค่าการปฏิบัติงานกำลังพลของ ทบ.
พล.ต. อยุทธ์ ศรีวิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ฯ ในวันที่ 6 - 8 มิ.ย. 61
การตรวจเยี่ยมและแนะนำการปฏิบัติงานด้านกำลังพลของ ทภ.๒
พ.อ. ชัยณรงค์ เชียงทอง เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมและแนะนำการปฏิบัติงานด้านกำลังพลของ ทภ.๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑