Main content

Alert message

1. ขออนุมัติประกาศใช้ ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงานกำลังพลของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๒

2. สรุปข้อแตกต่างระหว่าง ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการประเมินค่าฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ กับ ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการประเมินค่าฯ พ.ศ. ๒๕๖๒

3. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงานกำลังพลของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๒

4. คำอธิบายเพิ่มเติม ระเบียบการประเมินค่าการปฏิบัติงานกำลังพลของ ทบ.

5. แบบประเมินค่ากำลังพลชั้นสัญญาบัตร

6. แบบประเมินค่ากำลังพลต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

7. แบบจัดลำดับผู้รับการประเมินของผู้ประเมินคนเดียวกัน

8. แบบรายงานผลการประเมินค่ากำลังพลชั้นสัญญาบัตร ทบ. 101 - 159

9. แบบรายงานผลการประเมินค่ากำลังพลต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ทบ. 101 - 160

10. การประเมินค่าการปฏิบัติงาน ผบ.นขต.ทบ. ที่มีชั้นยศ พล.ต. ลงมา

11. แบบการยื่นอุทธรณ์

12. แบบประเมินค่ากำลังพลชั้นสัญญาบัตร ทบ.101 – 157 ( (Word)

13. แบบประเมินค่ากำลังพลต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ทบ.101 – 158 (Word)

14. แบบจัดลำดับผู้รับการประเมินของผู้ประเมินคนเดียวกัน (Excel)

15. แบบสรุปผลการประเมินค่ากำลังพลชั้นสัญญาบัตร ทบ. 101 -159 (Excel)

16. แบบสรุปผลการประเมินค่ากำลังพลต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ทบ. 101 - 160 (Excel)

17. การประเมินค่าการปฏิบัติงาน ผบ.นขต.ทบ. ที่มีชั้นยศพลตรีลงมา (Excel)

18. แบบการยื่นอุทธรณ์ (Word)

19. วีดิโอการประเมินค่าการปฏิบัติงานกำลังพลของ ทบ. พ.ศ. 2562 (สำหรับผู้ประเมิน)