Main content

Alert message

เบอร์โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ กองจัดการ กพ.ทบ. 0-2297-7120
ลำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร ทบ. แผนก
1  พ.อ. จิรวุฒิ  ตันชัชวาล  ผอ.กอ. กพ.ทบ.  97121 ผอ.กอง กจก.
 พ.อ. ปรีชา  สุขสมบูรณ์ธนา รอง ผอ.กอง กพ.ทบ. 98009 ควบคุม
 พ.อ. รณณรงค์  จันทินมาธร หน.กพ.ทบ. 97124 บรรจ
 พ.ท. สรสิน  โพธิทอง หน.กพ.ทบ. 97045 จัดการ
 พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา  หน.กพ.ทบ. 97100  บรรจุ
6  พ.ท. ศุภกิจ  มีเงินทอง หน.กพ.ทบ. 97122 บริหาร
7  พ.ต.หญิง พีรญา นิลนนท์  นสบ.กพ.ทบ.   97123 ควบคุม
8  พ.ต. ระพีพัฒน์ สังขกนิษฐ์  ประจำแผนก กพ.ทบ.  98219  ควบคุม
9  ร.อ. บุญทรัพย์ ศิริพรม  ประจำแผนก กพ.ทบ.  87288  ควบคุม
10  ร.ท. กฤษฎา กรานวงศ์  ประจำกอง กพ.ทบ.  98383  จัดการ
11  ร.ท. นพพร สพันธุ์พงษ์  ประจำ กพ.ทบ.  97125  กรรมวิธีข้อมูล
12  ร.ท. พรมเพชร จันทะวัง  ประจำกอง กพ.ทบ.  98383 จัดการ
13  ร.ท.หญิง กุสุมา สืบสุนทร  ประจำแผนก กพ.ทบ.  97690 บรรจุ
14  ร.ท.หญิง ขนิษฐา มุ่งสิน  ประจำแผนก กพ.ทบ.  87022  บรรจุ
15  ร.ท. สันติพงศ์ วงสาทอง  ประจำแผนก กพ.ทบ.  97122 บริหาร
16  ร.ต. ทองปาน แพงศรี   ประจำแผนก กพ.ทบ. 98300 จัดการ
17  ร.ต. ชัชวาลย์ เข็มเกาะ ประจำแผนก กพ.ทบ.  87288 ควบคุม
18  ร.ต.หญิง นันท์ธีรา พุกเผื่อน ประจำแผนก กพ.ทบ.  87022 ธุรการกอง