Main content

Alert message

  กองจัดการ มีหน้าที่   

    ๑   เสนอนโยบาย  วางแผน  อำนวยการ  ประสานงาน  และกำกับการในเรื่องการบรรจุ 

           แต่งตั้ง เลื่อน ลด ปลด ย้าย การช่วยราชการ สำรองราชการ การพักราชการ เปลี่ยนเหล่า

           การโอน  การออกจากราชการ และการให้กลับเข้ารับราชการ  การควบคุมกำลังพล

           ประจำการ  ทั้งปริมาณและคุณภาพ

    ๒   บันทึก  และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

หน้าที่หน่วยรอง

    ๑ แผนกจัดการ    มีหน้าที่

            ๑.๑     ดำเนินการและกำกับการดูแลเกี่ยวกับการเลื่อน  การลด  การปลด  การปรับย้าย

                       และการเปลี่ยนเหล่าของกำลังพลให้สอดคล้องกับแผนและความเร่งด่วนที่ ทบ.

                       กำหนด

           ๑.๒     ดำเนินการเกี่ยวกับการหมุนเวียนกำลังพลตามแนวทางรับราชการ

           ๑.๓     กำกับดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับการปรับย้ายกำลังพลที่มอบอำนาจให้ นขต.ทบ.

           ๑.๔     ดำเนินการเกี่ยวกับการหมุนเวียนกำลังพลในอัตรากำลังพลพิเศษ กอ.รมน. ฝาก ทบ. ,

                       นายทหารปกครอง รร.ตท.ยศ.ทหาร , นายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดี , นายทหาร

                       สัญญาบัตรสายงานอนุศาสนาจารย์ , นายทหารพระธรรมนูญ  และกำลังพลที่ได้รับ

                       ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างการจัดหน่วย  ตลอดจนกำลังพลในตำแหน่งประจำหน่วย

            ๑.๕       ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการพิเศษ  การพักราชการ การสำรองราชการ การย้ายเข้าและย้ายออกนอก ทบ.  การออกจากราชการ และการให้กลับเข้ารับราชการ

            ๑.๖     ดำเนินการเกี่ยวกับการหมุนเวียนกำลังพล  ระหว่าง กห., รอ., บก.ทท. กับ ทบ.

            ๑.๗     รวบรวม  ตรวจสอบ  วิเคราะห์ข้อมูลกำลังพล  และประวัติกำลังพลของหน่วยต่าง ๆ

            ๑.๘     ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลกำลังพล  จัดทำแฟ้มข้อมูลทำเนียบกำลังพลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

                       โดยใช้เครื่องจักรคำนวณ

            ๑.๙     กำหนดและปรับปรุงหลักการการจัดการกำลังพล

           ๑.๑๐       บันทึก  และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

 

    ๒   แผนกควบคุม    มีหน้าที่

            ๒.๑     กำหนดปรับปรุงหลักการและดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุ  แต่งตั้ง  เลื่อน  ลด  ปลด

                       ย้าย  โอน  เปลี่ยนเหล่า  การออกจากราชการ  การพักราชการ และระบบ การปลดถ่าย

                       กำลังพลของกองทัพบก

            ๒.๒     กำหนดหน้าที่ของกำลังพลเป็นรายบุคคล ตามระบบหมายเลข ชกท. และควบคุมการใช้

                       ระบบหมายเลข ชกท.

            ๒.๓     พิจารณากำหนดประเภทคุณวุฒิพิเศษของกำลังพลและการจัดทำอัตรา ร่วมกับ ยก.ทบ.

            ๒.๔     การช่วยราชการ และการดำเนินการด้านกำลังพล อื่น ๆ  ที่มิได้มอบหมายให้กับแผนกใดเป็นการเฉพาะ

            ๒.๕     ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง การแถลงผลงานคณะกรรมการที่ปรึกษา ทบ. , คณะทำงาน

                       และสำนักงานของ ทบ.

            ๒.๖     บันทึก  และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

    ๓   แผนกบรรจุ    มีหน้าที่

            ๓.๑     จัดสรรและดำเนินการบรรจุกำลังพลทุกประเภทเข้ารับราชการให้กับหน่วยต่าง ๆ

            ๓.๒     ดำเนินการเกี่ยวกับการแบ่งมอบและบรรจุกำลังพลที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.ทหาร และ

                       ที่ได้รับการจัดสรรจากหน่วยงานอื่น ๆ ให้กับหน่วยต่าง ๆ

            ๓.๓     ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนฐานะทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

            ๓.๔     ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนข้าราชการ  และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ

            ๓.๕     ดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างพนักงานราชการ

            ๓.๖     บันทึก  และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

    ๔  แผนกบริหาร    มีหน้าที่

            ๔.๑     ดำเนินการและกำกับดูแลเกี่ยวกับการดำเนินการด้านกำลังพล  เพื่อสนับสนุนสถาบัน

                       พระมหากษัตริย์  กอ.รมน. และหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่น ๆ

            ๔.๒     ดำเนินการและกำกับดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

                       ของ กห.  และโครงการอื่น ๆ ตามยุทธศาสตร์การแก้ปัญหากำลังพลของ กห.