Main content

Alert message

คำสั่ง กห. ที่ ๑๒๑๙/๒๕๖๔  เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ ตามมติ กขท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

 

ที่ กห. ๐๔๐๑/๒๒๗๐  เรื่อง ขออนุมัติให้กำลังพลของ ทบ. เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
(ลาออก ๒ ต.ค.๖๔) ตามมติ กขท. (รับยศอย่างเดียว)

          fluid loaderรายชื่อนายทหารสัญญาบัตรที่ขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกาหนด ของ กห.

          fluid loaderรายชื่อนายทหารประทวนที่ขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ของ กห.