ให้ข้าราชการออกจากราชการตามแนวทางให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ ตามมติ กขท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

 

ขออนุมัติให้กำลังพลของ ทบ. เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ (ลาออก ๒ ต.ค. ๖๕) ตามมติ กขท. (รับยศอย่างเดียว)

 

รายชื่อนายทหารสัญญาบัตรที่ขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ของ กห.
ตามมติ (กขท.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รับยศอย่างเดียว) ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

รายชื่อนายทหารประทวนที่ขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ของ กห.
ตามมติ (กขท.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รับยศอย่างเดียว) ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

คู่มือการลาออก ตามโครงการเกษียณ

 

วิทยุประชาสัมพันธ์โครงการเกษียณ