การจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการปรับย้ายกำลังพลของ ทบ.

         กพ.ทบ. จะดำเนินการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการปรับย้ายกำลังพลของ ทบ. ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓ มี.ค. ๖๖ ณ โรงแรมมิโด จว.ก.ท. โดยมีวัตถุประสงค์ในการทบทวน ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานการปรับย้ายในปัจจุบัน

และรวบรวมปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่ตรวจพบในห้วงที่ผ่านมา พร้อมกำหนดแนวทางการแก้ไขร่วมกันตลอดจนระดมความคิดเห็นของหน่วยเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือช่วยตรวจสอบข้อมูลประกอบการปรับย้ายผ่านระบบฐานข้อมูลที่กำหนด เพื่อลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง ทบ. รวมทั้งสอดคล้องกับรูปแบบการปฏิบัติราชการในยุคดิจิทัล

 

 


42dbce_0c8f3817f6744fa388937a0975297598_mv2.gif

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง