กองสารสนเทศ สำนักพัฒนาและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทารบก จัดอบรมภายในให้กับกำลังพล โดยเนื้อหาในการอบรม เป็นเรื่องของการปรนนิบัติบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และ การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องและปลอดภัย ทั้งนี้ในการอบรม กำลังพลได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ จึงสามารถนำไปใช้กับการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเองต่อไปได้ อบรมระหว่างวันที่ 29-30 มี.ค. 65 ผู้สอน ร.ท.ณธอรรถ ปานอินทร์
กองสารสนเทศฯ ทำการตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงาน PDX ให้กับหน่วยในพื้นที่ ทภ.3