Main content

Alert message

กองสารสนเทศฯ ทำการตรวจเยี่ยมชี้แจง แนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงาน PDX ในพื้นที่ ทภ.4
กองสารสนเทศฯ ทำการตรวจเยี่ยมชี้แจง แนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงาน PDX ในพื้นที่ ทภ.3
กองสารสนเทศฯ ทำการตรวจเยี่ยมชี้แจง แนะนำการปฏิบัติงานและฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบงาน PDX ในพื้นที่ ทภ.๑ โดยมี พ.อ. ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รอง ผอ.สพบ.กพ.ทบ.(๒) เป็นหัวหน้าชุดตรวจสอบ
กองสารสนเทศฯ สนับสนุนการบันทึกผลคะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกายฯ ผบ.หน่วยระดับกรม ผบ.หน่วยระดับกองพัน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 62 ณ สนามกีฬากรมยุทธ์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
การฝึกอบรมเชิงสัมมนา เรื่อง การบูรณาการระบบงาน PDX ประจำปี 2562
พล.ต. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รองเจ้ากรมกำลังพลทหารบก ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดสัมมนา เรื่อง การลดเรียกรับสำเนาเอกสารทางราชการ ในส่วนของ ทบ.
ห้วง วันที่ 2 ก.ค - 5 ก.ค. 62
สอบวัดผลประเมินความรู้นายทหารประทวน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ผ่านระบบ elearning
ห้วง วันที่ 18 มี.ค. - 2 เม.ย. 62
กองสารสนเทศฯ ตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงาน PDX ในพื้นที่ ทภ.3 ณ มทบ.33
โดยมีหน่วยในพื้นที่ จว.ช.ม. และหน่วยในพื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับการตรวจจำนวน 30 หน่วย
กองสารสนเทศฯ ตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงาน PDX ในพื้นที่ ทภ.3 ณ ทภ.3
โดยมีหน่วยในพื้นที่ จว.พ.ล. และหน่วยในพื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับการตรวจจำนวน 45 หน่วย
กองสารสนเทศฯ ตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงาน PDX ในพื้นที่ ทภ.3 ณ มทบ.31
โดยมีหน่วยในพื้นที่ จว.น.ว. และหน่วยในพื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับการตรวจจำนวน 15 หน่วย
พิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9
ในกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใน กพ.ทบ.