Main content

Alert message

การประชุมตรวจนิเทศติดตามการจัดทำสมรรถนะในงาน
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 รอง จก.กพ.ทบ. ได้เป็นประธานฯ รับการตรวจนิเทศติดตามการจัดทำสมรรถนะของ กพ.ทบ. จากคณะกรรมการสมรรถนะ ทบ.
โครงการประกวด KM ติดดาว ปี 2561
โครงการการอ่านเพื่อความเป็นทหารอาชีพ