Main content

Alert message

กองการศึกษาฯ ใส่ใจ ดูแล ป้องกัน COVID-19
ร่วมส่งผลงานกิจกรรมติดดาว
ขอเชิญจัดส่งผลงานการจัดการความรู้เข้าร่วมกิจกรรมติดดาวผลงานการจัดการความรู้คุณภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
อบรม : KM FA
ในวันที่ 2 - 4 ธ.ค. 62 และ 24 - 26 ธ.ค. 62 ที่ผ่านมา กกศ.ฯ ได้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้ประสานงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรม มิโด จว.ก.ท.

 

แหล่งความรู้ เพื่อการพัฒนา / E-Learning