Main content

Alert message

ผู้แทน ทบ. ร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562
การประกวดผลงานการจัดการความรู้คุณภาพ ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 23-25 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานฯ ได้พิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานการจัดการความรู้คุณภาพ ประจำปี 2562 ในปีนี้มีผู้แทน นขต.ทบ. ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 34 ผลงาน
การจัดทำสมรรถนะร่วมในงานฯ
เมื่อวันที่ 15-17 พ.ค. 62 และ 5-7 มิ.ย. ที่ผ่านมา กกศ.ฯ ได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำสมรรถนะร่วมในการปฏิบัติงาน" ของเหล่า / หน่วยสายวิทยาการ ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำมาตรฐานสมรรถนะร่วมในการปฏิบัติงานในสายงานต่าง ๆ โดยมีผู้แทน นขต.ทบ. เข้าร่วมประชุม
อบรม : ก้าวแรกสู่ KM
เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 62 ที่ผ่านมา กกศ.ฯ ได้ดำเนินการจัดการอบรม "ก้าวแรกสู่ KM" ให้กับกำลังพล กพ.ทบ. ที่สนใจ โดยมี ร.อ.หญิง ณัฐธิดา ยืนยง เป็นวิทยากรในการบรรยายและทำกิจกรรมในการอบรม

 

แหล่งความรู้ เพื่อการพัฒนา / E-Learning