Main content

Alert message

 

เเบบสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 64

 

 1. แบบสอบถามเพื่อวัดระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 64  ในมุมมองของผู้บริหารหลักสูตรฯ

 

 

2. แบบสอบถามเพื่อวัดระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 64 ในมุมมองของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ

 

3. แบบสอบถามเพื่อวัดระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 64 ในส่วนของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก

 

4. แบบสอบถามเพื่อวัดระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 64 ในมุมมองของผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรฯ