Main content

Alert message

 

 

เอกสารขออนุมัติทดลองใช้แบบประเมินสมรรถนะหลัก

 

 คู่มือสมรรถนะกำลังพลของ ทบ.

 

1. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงฯ การประเมินสมรรถนะหลัก

 

2. แบบประเมินสมรรถนะหลักฯ นี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

2.1 แบบประเมินสำหรับผู้บังคับบัญชา 

2.2 แบบประเมินสำหรับกำลังพล

โดยแบบประเมินนี้จะนำไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลัก ของผู้ถูกประเมิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอความกรุณาในการตอบแบบประเมินให้ครบทุกข้อ