Main content

Alert message

 

               กองการปกครอง สำนักปกครองและบริการกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก

            ( กปค.สปบ.กพ.ทบ. )

            (อฉก. ๑๑๐๐)

              ๑. การจัด

 

               ๒. หน้าที่    กองการปกครอง  มีหน้าที่

                          ๒.๑     เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการ ในเรื่องการปกครอง     การรักษาระเบียบวินัย การพิจารณาความผิด การสารวัตร การคุมขัง การเชลยศึก การป้องกันแก้ไขและปราบปรามยาเสพติดภายในหน่วยทหาร การบำเหน็จความชอบและแบบธรรมเนียมทหาร

                           ๒.๒  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

               ๓. หน้าที่หน่วยรอง

                   ๓.๑  แผนกวินัย   มีหน้าที่

                          ๓.๑.๑  กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการควบคุมเกี่ยวกับการกวดขันวินัยทหารให้เป็นไปตามแบบธรรมเนียมทหาร ตลอดจนกำกับดูแลกิจการจเรและสารวัตรทหาร

                          ๓.๑.๒  ดำเนินการและกำกับการเกี่ยวกับกำลังพลต้องคดี กำลังพลถูกจับโดยสารวัตรทหารหรือตำรวจทั้งในและนอกกรมกอง  ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีทหารเป็นผู้เสียหายหรือเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา

                          ๓.๑.๓  ดำเนินการและกำกับการเกี่ยวกับการเรือนจำทหาร  ในเรื่องการส่งนักโทษระหว่างเรือนจำทหารกับเรือนจำพลเรือน  การพักการลงโทษ  นักโทษทหาร การลากิจของนักโทษทหาร  ตลอดจนการอภัยโทษนักโทษทหาร

 

 

                          ๓.๑.๔  ดำเนินการและกำกับการเกี่ยวกับเรื่องประมวลจริยธรรม คุณธรรม อุดมการณ์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพล การปกป้องและปราบปรามการทุจริตในองค์กร และการร้องเรียนของศูนย์ประสานราชการใสสะอาด

                          ๓.๑.๕  ดำเนินการและกำกับการเกี่ยวกับการตรวจวินัยทหาร

                          ๓.๑.๖  ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนดำเนินคดีอาญาในระดับ ทบ.

                          ๓.๑.๗  บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

                   ๓.๒  แผนกปกครอง   มีหน้าที่

                          ๓.๒.๑  กำหนดหลักเกณฑ์ในการปกครองบังคับบัญชากำลังพลของ ทบ.

                          ๓.๒.๒  การร้องทุกข์กล่าวโทษ การร้องเรียนและบทความในสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับความประพฤติของกำลังพล

                          ๓.๒.๓  ดำเนินการเกี่ยวกับการลงทัณฑ์ ตลอดจนร่วมพิจารณาเกี่ยวกับการ          พักราชการ  การสำรองราชการ  การปลด  การถอดยศ และการถอนทะเบียนนักเรียนทหาร เนื่องจาก           มีความผิด และการให้กลับเข้ารับราชการ

                          ๓.๒.๔   ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในระดับ ทบ. เพื่อดำเนินการทางวินัย ทางการปกครอง และทางอาญา

                          ๓.๒.๕  พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับรายงานของ สธน.ทบ. เพื่อนำเรียนผู้บังคับบัญชาอนุมัติและสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

                          ๓.๒.๖  ดำเนินการและกำกับการเกี่ยวกับการเชลยศึก

                          ๓.๒.๗  ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุทางราชการ

                          ๓.๒.๘  บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

                   ๓.๓  แผนกบำเหน็จ    มีหน้าที่

                          ๓.๓.๑  กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาบำเหน็จประจำปี  รวมทั้งดำเนินการพิจารณาบำเหน็จประจำปี กรณีพิเศษ

                          ๓.๓.๒  การเสนอขอพระราชทานบำเหน็จให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานพิเศษ

                          ๓.๓.๓  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกำลังพล กรณีกลับจากการศึกษาหรือกลับเข้ารับราชการจากการถูกสั่งพักราชการ หรือสำรองราชการ หรือกรณีอื่น ๆ

 

                          ๓.๓.๔  การขออนุมัติบำเหน็จประจำปีตามผลการศึกษาให้กับกำลังพลที่กลับจากลาศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

                          ๓.๓.๕  การเสนอขออนุมัติบำเหน็จนอกวงรอบการพิจารณา

                          ๓.๓.๖  เตรียมการและจัดการประชุมเพื่อพิจารณาบำเหน็จนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล

                          ๓.๓.๗  บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

                   ๓.๔  แผนกแบบธรรมเนียม   มีหน้าที่

                          ๓.๔.๑  กำหนดแบบธรรมเนียม รวมทั้งการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติของกำลังพลให้เป็นไปตามแบบธรรมเนียมทหาร ตลอดจนการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์

                          ๓.๔.๒  รวบรวม เก็บรักษา และตรวจแก้แบบธรรมเนียมทหาร ตลอดจนตอบข้อหารือและชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับแบบธรรมเนียมทหาร

                          ๓.๔.๓  การขอพระราชทานนามค่ายทหาร โรงพยาบาลทหาร อนุสาวรีย์ อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของ ทบ.  ตลอดจนการขออนุมัติสร้างอนุสาวรีย์

                          ๓.๔.๔  การขอพระราชทานสถาปนานามหน่วยทหารรักษาพระองค์ และหน่วยในพระองค์ ตลอดจนการพิจารณากำหนด และเปลี่ยนแปลงวันสถาปนาหน่วยทหารอื่น ๆ

                          ๓.๔.๕  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีพิเศษ, การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ, การขออนุมัติประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตราของต่างประเทศ ตลอดจนการขอพระราชทานเหรียญตราเฉพาะกรณี

                          ๓.๔.๖  การปรับปรุงเครื่องแต่งกายข้าราชการ ทบ. รวมทั้งการขออนุมัติใช้     เพื่อพลาง และการแก้ไขกฎกระทรวง ฯ ตลอดจนการร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ สป. ประเภทเครื่องแต่งกายตามสิทธิกำลังพล

                          ๓.๔.๗  การขออนุมัติให้มีเครื่องหมาย (เครื่องหมายเชิดชูเกียรติวิทยฐานะ แสดงความสามารถ เข็มและสัญลักษณ์ต่าง ๆ รวมถึงการประดับกับเครื่องแบบทหาร)

                          ๓.๔.๘  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน และทำการแทน

                          ๓.๔.๙  การรับ - ส่ง หน้าที่ของผู้บังคับหน่วยระดับ นขต.ทบ.

                          ๓.๔.๑๐ การรายงานผลการอบรมว่าที่ ร.ต.

                          ๓.๔.๑๑ ปรับปรุง/ แก้ไขคำสั่ง ทบ. เรื่องการกำหนดหน้าที่และการดำเนินงานเอกสารในกองบัญชาการกองทัพบก และ คำสั่ง ทบ. เรื่อง การมอบอำนาจสั่งการในนาม ผบ.ทบ.

                          ๓.๔.๑๒ การจัดทำหนังสือสรุปกิจการกำลังพล ทบ. ประจำปี       

                          ๓.๔.๑๓ บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6626