Main content

Alert message

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

ขัดข้อผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง

- คำสั่ง กห (67-2553) ลง 27 ม.ค.53

- คำสั่ง กห (186-2536) ลง 10 มี.ค. 36

- คำสั่ง กห (210-2548) ลง 14 มี.ค. 48

- คำสั่ง กห (375-2552) ลง 11 มิ.ย.52

- คำสั่ง กห (343-2559) ลง 26 พ.ค. 59

- คำสั่ง กห (813-2560) ลง 22 ส.ค. 60

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและผู้เชี่ยวชาญ

- คำสั่ง กห (230-2540) ลง 14 มี.ค. 40

- คำสั่ง กห (378-2544) ลง 31 พ.ค. 44

- คำสั่ง กห (562-2549) ลง 4 ส.ค. 49

- คำสั่ง กห (587-2544) ลง 2 ส.ค. 44

- คำสั่ง กห (593-2536) ลง 17 ส.ค. 36

- คำสั่ง กห (646-2545) ลง 8 ส.ค. 45

- คำสั่ง กห (671-2539) ลง 12 ก.ย. 39

- คำสั่ง กห (755-2540) ลง 25 ส.ค. 40

- คำสั่ง กห (82-2559) ลง 1 ก.พ. 59

- คำสั่ง กห (359-2564) ลง 31 มี.ค. 64

- คำสั่ง กห (513-2564) ลง 7 พ.ค. 64

- คำสั่ง กห (990-2564) ลง 19 ส.ค. 64

- คำสั่ง กห (1196-2564) ลง 22 ก.ย. 64

- คำสั่ง กห (1249-2563) ลง 12 ต.ค. 64

- คำสั่ง กห (1253-2563) ลง 12 ต.ค. 64

- คำสั่ง กห (1462-2563) ลง 23 พ.ย. 63

- คำสั่ง กห (110-2562) ลง 30 ม.ค. 62

- คำสั่ง กห (135-2560) ลง 20 ก.พ. 60

- คำสั่ง กห (165-2561) ลง 27 ก.พ. 61

- คำสั่ง กห (166-2561) ลง 27 ก.พ. 61

- คำสั่ง กห (281-2562) ลง 11 มี.ค. 62

- คำสั่ง กห (335-2561) ลง 30 เม.ย. 61

- คำสั่ง กห (344-2559) ลง 26 พ.ค. 59

- คำสั่ง กห (358-2560) ลง 27 เม.ย. 60

- คำสั่ง กห (359-2560) ลง 27 เม.ย. 60

- คำสั่ง กห (374-2563) ลง 30 มี.ค. 63

- คำสั่ง กห (397-2559) ลง 16 มิ.ย. 59

- คำสั่ง กห (435-2563) ลง 16 เม.ย. 63

- คำสั่ง กห (459-2562) ลง 29 เม.ย. 62

- คำสั่ง กห (460-2562) ลง 29 เม.ย. 62

- คำสั่ง กห (504-2559) ลง 27 ก.ค. 59

- คำสั่ง กห (573-2561) ลง 26 มิ.ย. 61

- คำสั่ง กห (700-2559) ลง 21 ก.ย. 59

- คำสั่ง กห (704-2559) ลง 21 ก.ย. 59

- คำสั่ง กห (754-2563) ลง 19 มิ.ย. 63

- คำสั่ง กห (761-2562) ลง 4 ก.ค. 62

- คำสั่ง กห (933-2561) ลง 21 ก.ย. 61

- คำสั่ง กห (1062-2560) ลง 30 ต.ค. 60

- คำสั่ง กห (1220-2562) ลง 1 ต.ค. 62

- คำสั่ง กห (1425-2562) ลง 1 พ.ย. 62

- คำสั่ง กห (937-2560) ลง 19 ก.ย. 60

- คำสั่ง กห ที่ (278-2559) ลง 28 เม.ย. 59

- คำสั่ง กห ที่ (385-2551) ลง 26 พ.ค. 51

- คำสั่ง กห (2-2552) ลง 8 ม.ค. 52

- คำสั่ง กห (66-2553) ลง 27 ม.ค. 53

- คำสั่ง กห (70-2553) ลง 27 ม.ค. 53

- คำสั่ง กห (93-2557) ลง 27 ก.พ. 57

- คำสั่ง กห (99-2558) ลง 5 ก.พ. 58

- คำสั่ง กห (100-2558) ลง 5 ก.พ. 58

- คำสั่ง กห (264-2553) ลง 6 พ.ค. 53

- คำสั่ง กห (303-2556) ลง 23 เม.ย. 56

- คำสั่ง กห (376-2552) ลง 11 มิ.ย. 52

- คำสั่ง กห (377-2552) ลง 11 มิ.ย. 52

- คำสั่ง กห (427-2552) ลง 19 มิ.ย. 52

- คำสั่ง กห (591-2553) ลง 10 ก.ย. 53

- คำสั่ง กห (593-2553) ลง 10 ก.ย. 53

- คำสั่ง กห (614-2553) ลง 10 ก.ย. 53

- คำสั่ง กห (655-2557) ลง 9 ก.ย. 57

- คำสั่ง กห (668-2558) ลง 10 ส.ค. 48

- คำสั่ง กห (797-2552) ลง 25 ก.ย. 52

- คำสั่ง กห (944-2557) ลง 4 ธ.ค. 57

- คำสั่ง กห (1698-2564) ลง 21 ธ.ค. 64

ประเภทวิทยฐานะ

- คำสั่ง กห (729-2561) ลง 9 ส.ค. 61

กำชับตุลาการและอัยการศึก

- คำสั่ง กห (83-2559) ลง 1 ก.พ. 59