Main content

Alert message

Up

ประชาสัมพันธ์

ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน พ.ศ.๒๕๕๔
รายชื่อสมาชิก กบข. บรรจุใหม่ เดือน เม.ย.๖๑
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ ทบ. ว่าด้วย สนามมวยเวทีลุมพินี พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อบังคับ กห ว่าด้วยการกำหนดวิทยฐานะสำหรับข้าราชการที่ทำหน้าที่สอน พ.ศ. ๒๕๖๑
เอกสารการขอกำหนดเงินเพิ่ม ฯ
ระเบียบ กห. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราสูง พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชกฤษฎีกา การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑
แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน-ค่าจ้าง (ธอส.)
บัญชีทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร สังกัด ทบ. ประจำปี 2561
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ห้วง เม.ย. - ก.ย. 61
ขออนุมัติหลักการออกคำสั่งให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่ง
ข้อมูลรายตัวข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกองทัพบกที่มีภาระหนี้สินกับธนาคาร และมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปี 2563
รายชื่อกำลังพล สังกัด ทบ. ที่ใช้สิทธิกู้เงิน
พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหาร
บันทึกข้อตกลงโครงการให้ความรู้ทางการเงินใน ทบ. ระหว่าง ทบ. กับ TMB
ขออนุมัติจัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล โดยกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๓ กรณียังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)
ระเบียบ ทบ. การจัดกองทหารเกียรติยศสำหรับศพนายทหารนอกประจำการ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๒๘
 
 
Powered by Phoca Download