ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ข้อมูลด้านสิทธิกำลังพล

 

 
 

 
เมื่อ 16 มี.ค. 65 เวลา 0900 - 1200 กองสิทธิกำลังพลฯ ได้จัดชุดตรวจให้คำแนะนำ การตรวจสอบประวัติและเอกสารประกอบการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาของกำลังพล โดยมี พ.อ. กฤษณ์ วราภิรมย์ เป็นหัวหน้าคณะ ได้ทำการตรวจแนะนำให้กับหน่วยใน ทภ.2 โดยมีหน่วยเข้ารับการตรวจแนะนำ จำนวน 10 หน่วย ณ อาคารสโมสรกองพลทหารราบที่ 6
เมื่อ 9 ก.พ. 65 กสพ.สปบ.กพ.ทบ. ได้จัดชุดตรวจให้คำแนะนำ การตรวจสอบประวัติและเอกสารประกอบการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาของกำลังพล ในพื้นที่ ทภ.3 โดยมี พ.อ. กฤษฎา ธรรมนารถ เป็นหัวหน้าคณะ โดยมีหน่วยเข้ารับการตรวจแนะนำ จำนวน 10 หน่วย ณ อาคารสโมสรบันเทิงทัพ กองทัพภาคที่ 3
เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 65 กสพ.สปบ.กพ.ทบ. ได้จัดชุดตรวจให้คำแนะนำ การตรวจสอบประวัติและเอกสารประกอบการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาของกำลังพล ในพื้นที่ ทภ.4 โดยมี พ.อ. กฤษฎา ธรรมนารถ เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งมี รอง ผบ. พล.ร.15 ได้ให้การต้อนรับ มีหน่วยเข้ารับการตรวจแนะนำ จำนวน 12 หน่วย ณ อาคารสโมสร พล.ร.15