Main content

Alert message

เมื่อวันที่ ๕ ม.ค. ๖๕ กสพ.สปบ.กพ.ทบ. ได้จัดชุดตรวจให้คำแนะนำ การตรวจสอบประวัติและเอกสารประกอบการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาของกำลังพล ในพื้นที่ ทภ.๔ โดยมี พ.อ. กฤษฎา ธรรมนารถ เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งมี รอง ผบ. พล.ร.๑๕ ได้ให้การต้อนรับ มีหน่วยเข้ารับการตรวจแนะนำ จำนวน ๑๒ หน่วย ณ อาคารสโมสร พล.ร.๑๕
กสพ.สปบ.กพ.ทบ. ได้จัดคณะฯ ตรวจแนะนำศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพล ทบ. ที่สูญเสียจากการปฏิบัติราชการ ในระดับกองพล และ ทภ. ประจำปี 2564 ในพื้นที่ ทภ.4 (ทภ.4, พล.ร.5 และ พล.ร.15)
กสพ.สปบ.กพ.ทบ. ได้จัดคณะฯ ตรวจแนะนำศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพล ทบ. ที่สูญเสียจากการปฏิบัติราชการ ในระดับกองพล และ ทภ. ประจำปี 2564 ในพื้นที่ ทภ.1 (ทภ.1, นสศ., พล.รพศ.1, พล.1 รอ., พล.ร.2 รอ., พล.ร.9, พล.ร.11 และ พล.ม.2 รอ.)
กสพ.สปบ.กพ.ทบ. ได้จัดคณะฯ ตรวจแนะนำศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพล ทบ. ที่สูญเสียจากการปฏิบัติราชการ ในระดับกองพล และ ทภ. ประจำปี 2564 ในพื้นที่ ทภ.3 (ทภ.3, พล.ร.4, พล.ร.7 และ พล.ม.1)
กสพ.สปบ.กพ.ทบ. ได้จัดคณะฯ ตรวจแนะนำศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพล ทบ. ที่สูญเสียจากการปฏิบัติราชการ ในระดับกองพล และ ทภ. ประจำปี 2564 ในพื้นที่ ทภ.2 (ทภ.2, พล.ร.3, พล.ร.6 และ พล.ม.3)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ข้อมูลด้านสิทธิกำลังพล