Main content

Alert message

Up

ประชาสัมพันธ์

รายงานการเบิกจ่าย ทุน ทบ. 62
อนุมัติหลักการจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพล ทบ. ที่สูญเสียจากการปฏิบัติราชการในระดับกองพล และ ทภ.
ตัวอย่าง:แบบฟอร์มรายงานสถานภาพการดำเนินการด้านสิทธิกำลังพล กรณีสูญเสียจากการปฏิบัติราชการ
ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเหตุเวลาฉุกเฉิน พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 5)
ระเบียบ กห. ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเหตุเวลาปกติ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 4)
เอกสารประกอบการขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช.
ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521 (ระเบียบบ บ.ท.ช.)
แบบฟอร์มประกอบการขอรับสิทธิการปูนบำเหน็จพิเศษฯ (ทบ. 100-108)
ระเบียบ กห. ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเหตุเวลาปกติ พ.ศ. 2529
เอกสารประกอบวิทยุ ที่ กห 0406.7.3/41
ตารางข้อมูลกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพ
ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจ่ายเงินสินไหมทดแทนประกันชีวิตสำหรับทหารกองประจำการ และนักเรียนทหารของ ทบ. พ.ศ. 2559
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ช.ป.พ.)
ตัวอย่างแบบฟอร์มข้อมูลกำลังพล ทบ. ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามฯ
พรบ.สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต สาหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกองทัพบก ที่ปฏิบัติหน้าที่ยามปกติ พ.ศ. 2558
ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2529
คู่มือการดำเนินการสิทธิกำลังพล ปี 61
โปสเตอร์สิทธิ
 
 
Powered by Phoca Download