Main content

Alert message

Up

ประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบวิทยุ ที่ กห 0406.7.3/41
ตารางข้อมูลกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพ
รายการเบิกจ่ายทุน บุตรเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษฯ (ทุน ทบ.)
รายงานการเบิกจ่ายจากกองทุนสวัสดิการ ทบ. เพื่อการศึกษาครอบครัวของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการปูนบำเนหน็จพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2561
ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจ่ายเงินสินไหมทดแทนประกันชีวิตสำหรับทหารกองประจำการ และนักเรียนทหารของ ทบ. พ.ศ. 2559
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ช.ป.พ.)
ตัวอย่างแบบฟอร์มข้อมูลกำลังพล ทบ. ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามฯ
พรบ.สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต สาหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกองทัพบก ที่ปฏิบัติหน้าที่ยามปกติ พ.ศ. 2558
ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2529
คู่มือการดำเนินการสิทธิกำลังพล ปี 61
โปสเตอร์สิทธิ
 
 
Powered by Phoca Download