Main content

Alert message

Up

ประชาสัมพันธ์

หัวข้อการประเมินผลการดำเนินงาน ศูนย์ประสานงานด้านสิทธิกำลังพล
ประมาณการระยะปานกลาง ทบ. 135
ตัวอย่าง คำของบประมาณ 500 - 111-112-113
ขั้นตอนการรับรองเวลาราชการขณะเป็นทหาร
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนการศึกษา บก.ทท.
วิทยุราชการทหาร ที่ กห 0401/728 ลง 4 มิ.ย. 63
ตัวอย่างการรับรองเวลาราชการ กรณี รับราชการไม่ต่อเนื่อง
ตัวอย่างการรับรองเวลาราชการ กรณี ทหารกองประจำการ
ตัวอย่างการรับรองเวลาราชการ กรณี รับราชต่อเนื่อง
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ห้วงไตรมาส 3 ตาม (แบบ ทบ.500 - 153)
ระเบียบการขอรับทุนการศึกษา สปน.
ระเบียบ ทท. ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาบุตรของกำลังพลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. 2556
หนังสือ สำนักเลชาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 33 ลง วันที่ 2 ก.พ. 53
ระเบียบ ทท. ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาบุตรของกำลังพลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. 2556
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษ พ.ศ. 2558
รายงานการเบิกจ่าย ทุน ทบ. 62
ตัวอย่าง:แบบฟอร์มรายงานสถานภาพการดำเนินการด้านสิทธิกำลังพล กรณีสูญเสียจากการปฏิบัติราชการ
ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเหตุเวลาฉุกเฉิน พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 5)
ระเบียบ กห. ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเหตุเวลาปกติ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 4)
เอกสารประกอบการขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช.
 
 
Powered by Phoca Download