Main content

Alert message

พิธีรับมอบเงินสนับสนุนโครงการช่วยเหลือกำลังพล ทบ. ที่ปลดพิการทุพพลภาพ เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 61
อบรมด้านสิทธิกำลังพล พล.ร.2 6 มี.ค. 61
อบรมด้านสิทธิกำลังพล นสศ. 7 มี.ค. 61
อบรมด้านสิทธิกำลังพล กช. 8 มี.ค. 61
อบรมด้านสิทธิกำลังพล พล.ร.9 9 มี.ค. 61
อบรมด้านสิทธิกำลังพล พล.ร.6 14 มี.ค. 61
อบรมด้านสิทธิกำลังพล ทภ.2 15 มี.ค. 61
การประชุมซักซ้อมการดำเนินโครงการช่วยเหลือกำลังพล ทบ. ที่ปลดพิการทุพพลภาพ ฯ สำหรับผู้ประสานงาน มทบ. เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 61 ณ โรงแรม มิโด้ จว.ก.ท
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินการด้านสิทธิ ให้แก่กำลังพล ทบ. และครอบครัว ประจำปี 61 วันที่ 20 - 23 มี.ค. 61
อบรมด้านสิทธิกำลังพล พล.ร.7 13 มิ.ย. 61
อบรมด้านสิทธิกำลังพล พล.ร.4 14 มิ.ย. 61
อบรมด้านสิทธิกำลังพล พล.ร.5 19-20 มิ.ย. 61
อบรมด้านสิทธิกำลังพล พล.ร.15 21 มิ.ย. 61
การประชุมการนำเสนอผลการดำเนินการจ้างงานคนพิการจ้างงานผู้พิการตามมาตรา 35 ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหารบก, คณะผู้แทนบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และคณะผู้แทนบริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัด ณ ห้องประชุมสามาคมแม่บ้านทหารบก โดยมีนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกเป็นประธาน เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 61
กสพ.สปบ.กพ.ทบ. เข้าร่วมประชุมกับสมาคมแม่บ้าน ทบ. และคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เรื่องโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มเติมรายได้แก่กำลังพล ทบ. ที่พิการทุพพลภาพและครอบครัวโดยมี นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ทบ. เป็นประธาน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม สมาคมแม่บ้านทหารบก (สโมสรทหารบก วิภาวดี)
กสพ.สปบ.กพ.ทบ. ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหารบกตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ฯ ปี 2562 จำนวน 545 โครงการ โดยมีมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม มาให้ความรู้แก่หน่วยนำร่อง 5 หน่วย ของสมาคมแม่บ้านทหารบก ได้แก่ กช, พล.ร.๓, พล.ร.๔, พล.ร.๕ และ พล.ร.๙ หน่วยละ ๒ นาย เพื่อเป็นผู้ร่วมตรวจเอกสาร ดังกล่าว ห้วงการดำเนินการวันที่ 6 - 10 สิงหาคม 61 ณ ห้องประชุม สมาคมแม่บ้านทหารบก (สโมสรทหารบก วิภาวดี)
กสพ.สปบ.กพ.ทบ. กสพ.กพ.ทบ. จัดอบรมแนวทางการดำเนิน "โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพล ทบ. ที่ปลดพิการทุพพลภาพ และครอบครัว" ให้แก่ นขต.ทบ. จำนวน 41 หน่วย เมื่อวันที่ 17ส.ค. 61 เวล 0730 - 1630
กสพ.สปบ.กพ.ทบ. ได้จัดการอบรมปัจฉิมนิเทศข้าราชการ สำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ และผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2561 ณ หอประชุมกิตติขจร โดยมี จก.กพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ฯ และ ผอ.สปบ.กพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม

ข้อมูลด้านกำลังพล