Main content

Alert message

 

๑.   ภารกิจ  มีหน้าที่

๑.๑  วางแผน  อำนวยการ  ประสานงาน  กำกับการ  และดำเนินการด้านกำลังพลของหน่วยและ

ฝ่ายต่าง ๆ ใน ศปก.ทบ. และหน่วยในความควบคุมของ ศปก.ทบ. ตลอดจนการปฏิบัติราชการ

พิเศษทั้งภายในและภายนอกประเทศ

๑.๒  อำนวยการ  ควบคุม  ประสานงาน   กำกับการ  และดำเนินการในเรื่องงานธุรการ  งานบริการ

งานสารบรรณ  งานพิธีการ การรักษาความปลอดภัย การจราจร และอำนวยการ ให้ความสะดวกใน

การจัดสำนักงานผู้บังคับบัญชา  ตลอดจนฝ่ายต่าง ๆ ใน ศปก.ทบ.

๑.๓  วางแผน  อำนวยการ   ประสานงาน  กำกับการ   และดำเนินการด้านกำลังพลในภารกิจพิเศษ

อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๔  ให้คำแนะนำ  ช่วยเหลือ  แก่นายทหารสัญญาบัตรนอกประจำการ

๑.๕  ให้คำปรึกษา และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการทางด้านกฎหมายของ ศปก.ทบ.

 

๒.   การแบ่งมอบ  ฝ่ายกำลังพล  ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ( ฝกพ.ศปก.ทบ. ) เป็นหน่วย

ขึ้นตรงต่อ ศปก.ทบ. โดยมีหัวหน้าฝ่ายกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (หน.ฝกพ.ศปก.ทบ.)

เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

๓.   ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่สำคัญ

๓.๑ วางแผน  อำนวยการ  ประสานงาน และกำกับการด้านกำลังพลของหน่วยและฝ่ายต่าง ๆ ใน

ศปก.ทบ.และหน่วยในความควบคุมของ ศปก.ทบ. ตลอดจนการปฏิบัติราชการพิเศษทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ

๓.๒ ดำเนินการในเรื่องการบรรจุกำลังพลช่วยราชการ  ศปก.ทบ. และไปปฏิบัติราชการพิเศษ  ทั้ง

การปฏิบัติการลับและเปิดเผยทั้งในและนอกประเทศ ประสานงานกับส่วนราชการปกติโดยการ

ดำเนินการกำลังพลให้แก่กำลังพลที่ไปปฏิบัติราชการพิเศษ

๓.๓ ดำเนินการในเรื่องสิทธิกำลังพล ให้แก่กำลังพลของหน่วยและฝ่ายต่าง ๆ ใน  ศปก.ทบ.และ

หน่วยในความควบคุมของ ศปก.ทบ. ทั้งสิ้น

๓.๔ วางแผน อำนวยการ  ประสานงาน  กำกับการ  และดำเนินการด้านกำลังพลตามภารกิจพิเศษที่

ได้รับมอบหมาย เช่น การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด การปฏิบัติการทุ่นระเบิด การดำเนินการเกี่ยว

กับบุคคลต้องสงสัยที่มีพฤติการณ์เป็นผู้มีอิทธิพลในส่วนของ ทบ. ฯลฯ เป็นต้น

๓.๕ อำนวยการ  ควบคุม  กำกับการ และดำเนินการให้ความสะดวกในการจัดสำนักงานผู้บังคับ

บัญชา  ตลอดจนฝ่ายต่าง ๆ ใน ศปก.ทบ.

๓.๖ รับผิดชอบในการรับ – ส่งเอกสารราชการทุกชนิด รวมทั้งไปรษณียภัณฑ์ ที่เข้ามาใน ศปก.ทบ.

และส่งออกไปจาก ศปก.ทบ. เก็บรักษาและค้นหาเอกสาร

๓.๗ รับผิดชอบและดำเนินการงานพิธีการของ ศปก.ทบ. ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓.๘ ควบคุม กำกับการ และดำเนินการในเรื่องความสะอาดเรียบร้อยของอาคาร ศปก.ทบ. และ

บริเวณเขตความรับผิดชอบของ ศปก.ทบ.

๓.๙ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองรักษาการณ์และหน่วย

เพิ่มกำลัง ตามที่ได้มอบหมาย

๓.๑๐ ประสานการปฏิบัติในด้านธุรการกับฝ่ายต่าง ๆ ใน ศปก.ทบ.

๓.๑๑ ควบคุมดูแลสถานที่ตั้งใหม่เมื่อมีความจำเป็นต้องย้ายที่ตั้ง ศปก.ทบ. ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน

เร่งด่วน

๓.๑๒ ให้คำปรึกษาและดำเนินการเกี่ยวกับกิจการด้านกฎหมายของ ศปก.ทบ. รวมทั้งพิจารณา

เสนอความเห็นทางกฎหมาย เกี่ยวกับวินัยทหาร กฎการใช้กำลังทหาร ตลอดจนให้ความเห็นทาง

กฎหมายอื่นแก่ผู้บังคับบัญชา

 

๔.   การจัด ฝกพ.ศปก.ทบ. ประกอบด้วย ๔ ส่วน ดังนี้

 

๔.๑ ส่วนบังคับบัญชา

๔.๒ ส่วนกำลังพล

๔.๓ ศูนย์ประสานงานนายทหารสัญญาบัตรนอกประจำการ

๔.๔ ส่วน บก.ศปก.ทบ.

๔.๕ แผนกกฎหมาย

 

๕.   ส่วนบังคับบัญชา  มีหน้าที่บังคับบัญชา และควบคุมการดำเนินการและการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ ฝกพ.ศปก.ทบ.

 

๖.   ส่วนกำลังพล  มีหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับกิจการต่าง ๆ ในการวางแผนอำนวยการ

ประสานงาน  และกำกับการด้านกำลังพลของหน่วย และฝ่ายต่าง ๆ ใน ศปก.ทบ. และหน่วยใน

ความควบคุม ศปก.ทบ. ซึ่งปฏิบัติราชการพิเศษทั้งภายในและภายนอกประเทศ  ประกอบด้วย

แผนกต่าง ๆ ดังนี้

๖.๑   แผนกธุรการ   มีหน้าที่รับผิดชอบ

๖.๑.๑ ควบคุม  กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านธุรการทั้งปวงของ        ฝกพ.ศปก.ทบ.

๖.๑.๒ การจัดเจ้าหน้าที่เวรยามและรักษาการณ์ใน ฝกพ.ศปก.ทบ.

๖.๑.๓ งานเบ็ดเตล็ดที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้

๖.๒   แผนกแผนและโครงการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ

๖.๒.๑ วางแผนทั้งปวงเกี่ยวกับงานด้านกำลังพล สนับสนุนฝ่ายต่าง ๆ ใน ศปก.ทบ. ตลอดจน กอง

กำลังที่ปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ ร่วมกับสหประชาชาติ

๖.๒.๒ วางแผน  อำนวยการ  ประสานงานและดำเนินการสำรวจ วิเคราะห์ ประเมินค่า และพัฒนา

กิจการกำลังพลทั้งปวงตามแผนป้องกันประเทศและแผนอื่น ๆ 

๖.๒.๓ จัดเจ้าหน้าที่กำลังพลเข้าร่วมปฏิบัติการในกรณีที่มีการปฏิบัติตามสถานการณ์ต่าง ๆ

๖.๒.๔ จัดเจ้าหน้าที่กำลังพลเข้าร่วมการฝึกของ ศปก.ทบ. หรือหน่วยงานนอก ทบ.

๖.๒.๕ ให้ข้อเสนอแนะ กำกับการ ในการปฏิบัติด้านกำลังพลของศูนย์ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น

ในนาม ศปก.ทบ.

๖.๒.๖ จัดทำแผน  โครงการ  และงบประมาณของ ฝกพ.ศปก.ทบ.

๖.๒.๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๖.๓   แผนกจัดการกำลังพล  มีหน้าที่รับผิดชอบ

๖.๓.๑ ควบคุมการบรรจุกำลังพลช่วยราชการของ ศปก.ทบ. ตามยอดที่ได้รับอนุมัติ  และให้เหมาะ

สมกับปริมาณงาน

๖.๓.๒ คัดเลือกและพิจารณาตัวบุคคลที่จะให้มาช่วยราชการใน ศปก.ทบ. ตามที่ฝ่ายต่าง ๆ ขอรับ

การสนับสนุน

๖.๓.๓ จัดหาบรรจุกำลังพลให้แก่หน่วยปฏิบัติราชการพิเศษที่ปฏิบัติการลับและเปิดเผยทั้งในและ

นอกประเทศ

๖.๓.๔ ดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคล และออกคำสั่ง ทบ. ให้กำลังพลที่มาช่วยราชการ ศปก.ทบ.

และกำลังพลที่ไปปฏิบัติราชการพิเศษทั้งในและนอกประเทศ

๖.๓.๕ ประสานกับส่วนราชการปกติในการดำเนินการกำลังพล ให้แก่กำลังพลที่ไปปฏิบัติราชการ

พิเศษ

๖.๓.๖ การรักษายอดกำลังพลของ ศปก.ทบ. และกำลังพลตาม อฉก. ป้องกันชายแดนประจำ

ปีงบประมาณ

๖.๔   แผนกขวัญและบริการกำลังพล  มีหน้าที่รับผิดชอบ

๖.๔.๑ ดำเนินการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน  เหรียญพิทักษ์เสรีชน

๖.๔.๒ การพิจารณาบำเหน็จประจำปีของ ศปก.ทบ.

๖.๔.๓ การขอเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ ( พ.ส.ร. )

๖.๔.๔ การรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณและการรับรองการปฏิบัติราชการ

๖.๔.๕ ตรวจสอบสิทธิกำลังพล

๖.๔.๖ การขอพระราชทานเหรียญกล้าหาญ     

๖.๔.๗ การเบิกและจ่ายเหรียญพิทักษ์เสรีชนให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติราชการพิเศษ

๖.๔.๘ การเยี่ยมทหารเจ็บป่วยจากการปฏิบัติราชการสนามของผู้บังคับบัญชา

๖.๔.๙ การพระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติราชการสนาม

๖.๔.๑๐ การบำรุงขวัญและให้การบริการกำลังพลในเรื่องอื่น ๆ  

๖.๔.๑๑ การจัดการศพขั้นต้น

๖.๔.๑๒ รายงานการสูญเสีย

๖.๔.๑๓ ดำเนินการขอรับเงินค่าทดแทนและเงินชดเชยการป่วยเจ็บ

๖.๔.๑๔ กำกับดูแลในเรื่องการรักษาระเบียบ วินัย ของผู้ปฎิบัติราชการสนาม

๖.๕   แผนกปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบ

๖.๕.๑ วางแผน  อำนวยการ  ประสานงาน  และดำเนินการด้านกำลังพลตามแผนงานของภารกิจ

พิเศษที่ได้รับมอบหมาย

๖.๕.๒ รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผล รวมทั้งติดตามและตรวจสอบข้อมูลด้านกำลังพลตามแผนงาน

ของภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

๖.๕.๓ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๖.๖  ชุดกรรมวิธีข้อมูล  มีหน้าที่  ดำเนินกรรมวิธีต่อข้อมูลต่าง ๆ ภายใน ฝกพ.ศปก.ทบ.

 

๗.   ศูนย์ประสานงานนายทหารสัญญาบัตรนอกประจำการ 

ประกอบด้วยแผนกต่าง ๆ ดังนี้                              

๗.๑ ภารกิจ  ให้คำแนะนำช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่นายทหารสัญญาบัตรนอกประจำการ

๗.๒ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่สำคัญ

๗.๒.๑ ด้านสิทธิกำลังพล

๗.๒.๑.๑ ประสานงานและติดตามผลการดำเนินการขอรับบำเหน็จ  บำนาญของผู้ที่จะเกษียณอายุ

ราชการ กับหน่วยที่รับผิดชอบในสิทธิที่พึงมีและพึงได้

๗.๒.๑.๒ แนะนำวิธีการปฏิบัติในเรื่องที่จำเป็น เช่น การแสดงตนประจำปี,การทำบัตรประจำตัวของ

ผู้ที่รับบำนาญ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการติดตามเกี่ยวกับการขอรับสิทธิต่าง ๆ

๗.๒.๒ ด้านการบริการทางการแพทย์ การตรวจสุขภาพประจำปีของนายทหารสัญญาบัตรนอก

ประจำการ ( ชั้นนายพล ) และภริยา

๗.๒.๓ ด้านการบริการและสวัสดิการ

๗.๒.๓.๑  เพิ่มขวัญและกำลังใจแก่นายทหารสัญญาบัตรนอกประจำการชั้นนายพลที่ป่วยพักรักษา

ตัวในเขตกรุงเทพ  โดยจัดผู้แทนนำกระเช้าดอกไม้ไปเยี่ยมในนาม ผบ.ทบ.

๗.๒.๓.๒  ในกรณีเสียชีวิตจัดเจ้าหน้าที่ไปวางพวงหรีดเคารพศพในนาม ผบ.ทบ.

๗.๒.๓.๓  จัดทำทำเนียบนายพลเกษียณอายุ

๗.๒.๔ ด้านการบริการด้านกฎหมายให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยว

กับกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับใหม่

๗.๓ การแบ่งมอบ  เป็นหน่วยขึ้นตรงของ ฝกพ.ศปก.ทบ. ประกอบด้วยแผนกต่าง ๆ ดังนี้

๗.๓.๑ แผนกธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ

๗.๓.๑.๑  ดำเนินการเกี่ยวกับรับ – ส่งเอกสาร การลงทะเบียนและงานสารบรรณ

๗.๓.๑.๒  การรักษายอดกำลังพลตามอัตรา ทำเนียบและการรายงานยอดกำลังพล

๗.๓.๑.๓  ดำเนินการเกี่ยวกับด้านธุรการและการเงิน

๗.๓.๑.๔  ดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายภายในศูนย์ ฯ และรักษาความปลอดภัยสำนักงานและ

เอกสาร

๗.๓.๑.๕  การเก็บรักษา แจกจ่าย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และแบบธรรมเนียม และแก้ไขให้

ทันสมัยอยู่เสมอ

๗.๓.๑.๖  ดำเนินการเกี่ยวกับการออกคำสั่ง  ระเบียบ ข้อบังคับของศูนย์ ฯ และงานธุรการกำลังพล

ทั่วไป

๗.๓.๑.๗  กำกับดูแลรักษาความสะอาดของสำนักงาน

๗.๓.๑.๘  จัดทำทะเบียนประวัตินายทหารสัญญาบัตรนอกประจำการ

๗.๓.๑.๙  งานธุรการอื่น ๆ ที่จำเป็น

๗.๓.๒ แผนกปฏิบัติการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ

๗.๓.๒.๑  ดำเนินการประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับนายทหารสัญญาบัตรนอกประจำ

การ ได้เข้าร่วมกิจกรรมของกองทัพบกเป็นครั้งคราว

๗.๓.๒.๒  ให้คำแนะนำในการปฏิบัติของข้าราชการก่อนเกษียณอายุเกี่ยวกับการตรวจสอบหลัก

ฐาน  การยื่นเรื่องราวกับเจ้าหน้าที่  การแจ้งสถานที่ขอรับเงินและอื่น ๆ ที่จำเป็น

๗.๓.๒.๓  เผยแพร่ข่าวสาร  สถานการณ์และการปฏิบัติของ ทบ. ที่สมควรให้นายทหารสัญญาบัตร

นอกประจำการได้รับทราบ

๗.๓.๒.๔  ดำเนินการ ประสานงาน และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการขนส่ง  การเคลื่อนย้าย  ใน

การไปร่วมกิจกรรมกับ ทบ.

๗.๓.๒.๕  ดำเนินการ ประสานงานและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับ การกีฬา  การพักผ่อน  การ

บันเทิง และงานอดิเรก

๗.๓.๓ แผนกบริการและสนับสนุน  มีหน้าที่รับผิดชอบ

๗.๓.๓.๑  ดำเนินการเกี่ยวกับการบริการ การส่งกำลัง และสนับสนุน สิ่งอำนวยความสะดวก

๗.๓.๓.๒ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติของข้าราชการก่อนเกษียณอายุเกี่ยวกับการตรวจสอบหลักฐาน

การยื่นเรื่องราวกับเจ้าหน้าที่ การแจ้งสถานที่ขอรับเงินอื่นๆ

๗.๓.๓.๓ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติของข้าราชการหลังเกษียณอายุ  เกี่ยวกับการทำใบมอบฉันทะ

การแสดงตนว่ายังมีชีวิตอยู่  การทำบัตรประชาชน  และอื่นๆ

๗.๓.๓.๔  ให้คำแนะนำในขั้นต้นในการเข้ารับการตรวจรักษาสุขภาพร่างกาย

๗.๓.๓.๕  ให้คำแนะนำในการใช้สิทธิเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร  หลังเกษียณ

อายุ

๗.๓.๓.๖  ดำเนินการตรวจสอบให้คำแนะนำในการติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการขอรับสิทธิต่าง ๆ

๗.๓.๓.๗  ดำเนินการจัดหา เก็บรักษา แจกจ่าย การจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ของศูนย์ ฯ

๗.๓.๓.๘  ดำเนินการควบคุม  ตรวจสอบสภาพ  และปรนนิบัติบำรุงสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ของศูนย์

 

๘.   ส่วน บก.ศปก.ทบ.       

๘.๑ ภารกิจ  มีหน้าที่ อำนวยการ ควบคุม ประสานงาน กำกับการในเรื่องงานธุรการ งานบริการ

งานสารบรรณ งานพิธีการ การรักษาความปลอดภัย การจราจร และอำนวยความสะดวกในการจัด

สำนักงานของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนฝ่ายต่าง ๆ ใน ศปก.ทบ. ทั้งควบคุมดูแลสถานที่ตั้งแห่งใหม่

เมื่อมีความจำเป็นต้องย้ายที่ตั้ง ศปก.ทบ. ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน

๘.๒ การแบ่งมอบ เป็นหน่วยขึ้นตรง ฝกพ.ศปก.ทบ. ประกอบด้วยแผนกต่าง ๆ ดังนี้

๘.๒.๑ แผนกธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

๘.๒.๑.๑ ควบคุม กำกับดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านธุรการการให้บริการถ่ายเอกสารเป็น

ส่วนรวมให้กับฝ่ายต่าง ๆ ใน ศปก.ทบ.

๘.๒.๑.๒ จัดทำแผนโครงการ และงบประมาณของ ส่วน บก.ศปก.ทบ.

๘.๒.๑.๓ รายงานรักษายอดกำลังพลตามอัตราทำเนียบและการรายงานยอดกำลังพล

๘.๒.๑.๔ ดำเนินการเกี่ยวกับด้านธุรการและการเงิน

๘.๒.๑.๕ ควบคุมการบรรจุกำลังพลช่วยราชการของ ส่วน บก.ศปก.ทบ. ตามยอดที่ได้รับอนุมัติให้

เหมาะสมกับปริมาณงาน

๘.๒.๑.๖ การพิจารณาบำเหน็จประจำปีของ ส่วน บก.ศปก.ทบ.

๘.๒.๑.๗ การรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ และการรับรองการปฏิบัติราชการ ส่วน บก.ศปก.ทบ.

๘.๒.๑.๘ งานธุรการอื่น ๆ ที่จำเป็น

๘.๒.๒ แผนกสารบรรณ มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านงานสารบรรณ ดังนี้

๘.๒.๒.๒ ดำเนินการลงไปรษณียภัณฑ์ที่เข้ามาใน ศปก.ทบ. และส่งออกไปจาก ศปก.ทบ.

๘.๒.๒.๓ การเก็บรักษา แจกจ่าย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งและแบบธรรมเนียม

๘.๒.๓ แผนกสนับสนุน มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการบริการและการรักษาการณ์ ดังนี้

๘.๒.๓.๑ ดำเนินการในเรื่องการอำนวยความสะดวกในการจัดสำนักงานผู้บังคับบัญชา ตลอดจนฝ่าย

ต่าง ๆ ใน ศปก.ทบ. ๘.๒.๓.๒ ควบคุม กำกับการและดำเนินการในเรื่องความสะอาดเรียบร้อยของ

อาคาร ศปก.ทบ. และบริเวณเขตความรับผิดชอบของ ศปก.ทบ.

๘.๒.๓.๓ สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ และหน่วย

เพิ่มเติมกำลังตามที่ได้รับมอบ

๘.๒.๓.๔ ควบคุมดูแลการรักษาความปลอดภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รปภ.ศปก.ทบ.

๘.๒.๓.๕ การจัดเจ้าหน้าที่เวรยามและรักษาการณ์ใน ส่วน บก.ศปก.ทบ.

๘.๒.๓.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๘.๒.๓.๗ กำกับดูแลรักษาความสะอาดของสำนักงาน

 

๙.   แผนกกฎหมาย           

๙.๑ ภารกิจ  ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการด้านกฎหมายของ ศปก.ทบ. ให้คำปรึกษาทางด้าน

กฎหมายของ ศปก.ทบ. พิจารณาเสนอความคิดเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับวินัยทหาร กฎการใช้

กำลังทหาร ตลอดจนให้ความเห็นทางกฎหมายอื่น ให้ผู้บังคับบัญชา รวมทั้งประสานการปฏิบัติกับ

สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก

๙.๒ การแบ่งมอบ  เป็นหน่วยขึ้นตรง ฝกพ.ศปก.ทบ.