แนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

♦ ข้อมูลพื้นฐาน  

โครงสร้างหน่วยงาน

ข้อมูลผู้บริหาร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / VISION

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อกองทัพบก

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

♦ การประชาสัมพันธ์  

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทัพบก

ข่าวประชาสัมพันธ์ภาระกิจหน่วยงาน

 

♦ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  

Q&A

Social Network

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

♦ การบริหารงาน การดำเนินงาน 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

♦ การปฏิบัติงานการให้บริการ  

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

E–Service

 

♦ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

♦ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

♦ แนวปฏิบัติการจัดการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

แผนภูมิมาตรฐานการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนของ ทบ.

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/เรื่องร้องทุกข์

♦ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

 

♦ การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ต.ค.65 - เม.ย.66)

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตทางเว็บไซต์ ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก

 

♦ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (กวป.ทบ.) ครั้งที่ 2/2566

โครงการ ราษฎร์  รัฐ  ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2566

 

♦ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

อบรมถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อปลูกจิตสำนึก รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ของกองทัพบก

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 

♦ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

♦ แผนป้องกันการทุจริต 

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานสรุปผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี

♦ การประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการประมวลจริยธรรมและการรักษาจริยธรรม

 

♦ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม 

แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ทบ.

ข้อกำหนดการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม การปฏิบัติที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ เพื่อรักษาประมวลจริยธรรม กห.

การอบรมศีลธรรมจริยธรรมทหาร (ยามปกติ) ประจำปี 2566

 

♦ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

♦ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

แนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

O1โครงสร้างหน่วย

O2ข้อมูลผู้บริหาร

O3อำนาจหน้าที่วิสัยทัศน์

O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

O6กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A

O9 Social Network

แผนการดำเนินงาน

O10แผนการดำเนินงานประจำปี

O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

O13มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการให้บริการ

O14มาตรฐานการให้บริการ

O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

O16มาตรฐานการให้บริการ

O17E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37การดำเนินการจัดการความเสี่ยง*

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริ

O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน