Main content

Alert message

 

ข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างหน่วย

   

   

   

   ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์
   ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
   Q&A

  

การดำเนินงาน

  แผนดำเนินงานประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
   
การให้บริการ
   
 

   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

   

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  

  

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

   รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

   

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

   

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริ

   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน