Main content

Alert message

 

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

O1    โครงสร้างหน่วย
O2

   ข้อมูลผู้บริหาร

O3    อำนาจหน้าที่
O4

   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

O5

   ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

O6

   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7    ข่าวประชาสัมพันธ์
O8    Q&A
O9

  

O10 

   แผนดำเนินงานประจำปี

O11     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
O12     รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13     มาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14     มาตรฐานการให้บริการ
O15    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16

   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17

   

 

O18

   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19

   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

O20

   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O21

O22

   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23

   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24

   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี

O25

   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26

   

O27

   

O28

O29

   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30    ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
O32    ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34

   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36

   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37

   

 

O38    
O39

   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O40    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
O41    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริจประจำปี
O42    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
O44    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
O45    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O46    มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
O48    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ