ปี 2566

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ

ข้อมูล

 

O1

โครงสร้าง

 

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

 

O3

อำนาจหน้าที่

 

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

O5

ข้อมูลการติดต่อ

 

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

การประชาสัมพันธ์

ข้อ

ข้อมูล

 

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ

ข้อมูล

 

O8

Q&A

  

O9

Social Network

 

O10

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

การบริหารงาน การดำเนินงาน

ข้อ

ข้อมูล

 

O11

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

 

O12

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

 

O13

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

 

การปฏิบัติงาน

ข้อ

ข้อมูล

 

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

การให้บริการ*

ข้อ

ข้อมูล

 

O15

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

O16

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

   

O17

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

   

O18

E–Service

  

 

การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ

ข้อมูล

 

O19

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

O20

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

O21

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

O22

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ

ข้อมูล

 

O23

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

O24

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

  

O25

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

O26

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

 

การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ

ข้อมูล

 

O27

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

O28

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

O29

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ

ข้อมูล

 

O30

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

 

O31

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

 

O32

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

   

O33

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

    

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

 

O34

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

  

O35

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

แผนป้องกันการทุจริต*

ข้อ

ข้อมูล

 

O36

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

O37

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

     

O38

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

   

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม*

ข้อ

ข้อมูล

 

O39

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

O40

การขับเคลื่อนจริยธรรม

   

O41

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

   

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ

ข้อมูล

 

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   

 

ปี 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

O1โครงสร้างหน่วย

O2ข้อมูลผู้บริหาร

O3อำนาจหน้าที่วิสัยทัศน์

O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

O6กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A

O9 Social Network

แผนการดำเนินงาน

O10แผนการดำเนินงานประจำปี

O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

O13มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการให้บริการ

O14มาตรฐานการให้บริการ

O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

O16มาตรฐานการให้บริการ

O17E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37การดำเนินการจัดการความเสี่ยง*

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริ

O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน