Main content

Alert message

 

คู่มือการใช้งานระบบ User Manual สำหรับผู้ใช้งานระบบ (เจ้าหน้าที่หน่วยงาน) ระบบทดแทนสำเนาเอกสารราชการ (RCOD) 

อนุมัติใช้งานระบบทดแทนการเรียกรับสำเนาเอกสารราชการ RCOD

แบบฟอร์มขอรับสิทธิ์การใช้งาน ระบบทดแทนการเรียกรับสำเนาเอกสารราชการ (RCOD)

วิธีแก้ปัญหาการเข้าใช้งาน GDX ไม่สามารถเรียก GOVAMI ใช้งานได้ (Error-95005) 

อนุมัติหลักการให้หน่วยใน ทบ. ใช้งานระบบ (Government Data Exchange Center : GDX) ทดแทนการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 

รายงานการประชุม เรื่อง การลดเรียกรับสำเนาเอกสารทางราชการ ในส่วนของ ทบ. 

บรรยายเรื่อง ระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ E-Filing (กรมบัญชีกลาง) 

บรรยายเรื่อง การสนับสนุนและพัฒนาระบบศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX) (สพร.) 

บรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนมาตการอำนวยความสะดวกและลดภาระประชาชน (ก.พ.ร.) 

เอกสารประกอบสัมมนา เรื่อง การลดเรียกรับสำเนาเอกสารทางราชการ ในส่วนของ ทบ. 

แบบฟอร์มยืนยันตัวตนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบระบบงานลดรับสำเนาเอกสารทางราชการ ในส่วนของ ทบ.