เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติหน่วย
 การจัดการกองทัพบก พ.ศ.2491 ในระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพากองทัพไทย ได้รับการระดมพล ขยายกำลังรบตามอัตราในยามสงคราม เพื่อทำการรบป้องกันราชอาณาจักรตามที่ได้รับมอบ ครั้งสงครามสงบลง เหตุการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไป กองทัพบกจึงได้มีการปรับปรุงการจัดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยได้เปลี่ยนแปลงระเบียบการจัดส่วนราชการตามแบบกองทัพบกสหรัฐอเมริกา เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2401 เป็นต้นมา การจัดส่วนราชการณ์ของกองทัพบก ปี พ.ศ.2491 ได้จัดกำลังบรรลุตามอัตรากองทัพบก 91 ซึ่งปรับปรุงแก้ไขมาตามลำดับจากอัตรากองทัพบก 89 และใช้ในเวลาปกติเท่านั้น โดยแบ่งส่วนราชการเป็น 3 ส่วน คือ
  1. ส่วนกลาง ได้แก่ กรมเสนาธิการทหารบก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากรมพลาธิการทหารบก กรมพาหนะทหารบก กรมสวัสดิการณ์ทหารบก กรมสรรพาวุธทหารบก กรมแผนที่มหารบก กรมแพทย์ทหารบก และกรมการเงินทหารบก
  2. ส่วนภูมิภาค ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 1 มณฑลทหารบกที่ 2 มณฑลทหารบกที่ 3 มณฑลทหารบกที่ 4 และมณฑลทหารบกที่ 5
  3. ส่วนกำลังรบ ได้แก่ กองทัพภาคที่ 1 (กองพลที่ 1 และ 4) กองทัพภาคที่ 2 (กองพลที่ 2 และ 3) กองพลที่ 5 กรมต่อสู้อากาศยาน และกรมรถรบ การจัดหน่วยงานด้านกำลังพลกองทัพบก ปี 2491 มีสถานะเป็นหน่วยส่วนกลาง คือ เป็นแผนกที่ 1 อยู่ในกรมเสนาธิการทหารบก ได้ชื่อย่อว่า สธ.ทบ.1
การจัดหน่วยงานด้านกำลังพล ก่อน พ.ศ.2491
    ก่อนปี พ.ศ.2491 การจัดหน่วยงานด้านกำลังพลของกองทัพบกได้เคยมีการจัดตั้งมาก่อนแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2485 แต่มีรูปแบบการจัดหน่วยที่ไม่ชัดเจน และการปฏิบัติภารกิจก็ไม่กำหนดเฉพาะกิจการด้านกำลังพลเพียงอย่างเดียว โดยหน่วยงานด้านกำลังพล ในปี พ.ศ.2465 มีฐานะเป็นแผนกที่ 1 สังกัดอยู่ในกรมยุทธศาสตร์ทหารบก ดังนี้
    กรมยุทธศาสตร์ทหารบก (พ.ศ.2465) ประกอบด้วยแผนกต่างๆ 5 แผนก การจัดหน่วยงานด้านกำลังพลของกองทัพบก ปี 2491 มีสถานะเป็นหน่วยส่วนกลาง คือ
    แผนกที่ 1 อยู่ในกรมเสนาธิการทหารบก มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดกำลัง การระดมพล การกำหนด อาวุธยุทธสัมภาระ เพื่อใช้ในกองทัพบก ตำแหน่งและบำเหน็จของฝ่ายเสนาธิการ ใช้ชื่อย่อว่า สธ.ทบ.1
    แผนกที่ 2 มีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา การจัดการคมนาคม การอำนวยการลำเลียงในสนามรบ
    แผนกที่ 3 มีหน้าที่เตรียมแผนอำนวยการยุทธและการประลองยุทธ
    แผนกที่ 4 มีหน้าที่เกี่ยวกับการต่างประเทศ และฑูตทหาร
    แผนกที่ 5 รร.เสนาธิการทหารบก

การจัดหน่วยงานด้านกำลังพลของกองทัพบก ปี 2491
    การจัดหน่วยงานด้านกำลังพลของกองทัพบก ในปี พ.ศ.2491 ถือว่าเป็นการจัดหน่วยงานที่กำหนดภารกิจให้ปฏิบัติเฉพาะงานด้านกำลังพลอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรก โดยจัดกำลังบรรจุตามอัตรากองทัพบก 91 มีสถานะเป็นหน่วยส่วนกลาง คือ จัดอยู่ในกรมเสนาธิการทหารบก 
  กรมเสนาธิการทหารบก มี 5 แผนก ได้แก่
  1. แผนกกลาง มีหน้าที่เกี่ยวการธุรการ ระเบียบการ และควบคุมงานเอกสารงานสารบรรณ
  2. แผนกที่ 1 มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดกำลัง การกำหนดกำลัง การระดมกำลัง การบรรจุ เลื่อน ลด ปลด ย้ายตำแหน่ง การบำเหน็จ และวิทยาการของสัสดี โดยใช้ชื่อย่อ สธ.ทบ.1 มีที่ตั้งหน่วยในขณะนั้นอยู่ที่ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม
  3. แผนกที่ 2 มีหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อข่าว รวบรวมข่าว และกิจการต่างประเทศ
  4. แผนกที่ 3 มีหน้าที่เกี่ยวกับการฝึกฝน เตรียมการประลองยุทธ แผนกการรบ และการปราบจราจล
  5. แผนกที่ 4 มีหน้าที่เกี่วการคมนาคม การฐานทัพ การกิจการเขตหลัง
การจัดส่วนราชการของแผนกที่ 1 กรมเสนาธิการทหารบก
    1. กองบังคับการทำหน้าที่สารบรรณและยุทธการภายใน  ได้แก่ การรับ-ส่ง เก็บรักษาเอกสารแบบธรรมเนียม ข้อบังคับต่างๆ แก้ไขทำเนียบข้าราชการกองทัพบก ตลอดจนการเก็บรักษา เบิกจ่ายครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน
    2. กองที่ 1 ทำหน้าที่ธุรการของกองกำลังพลทั่วไป ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลอันเป็นหลักฐานในการพิจาณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับแบบธรรมเนียมและข้อบังคับ ตลอดจนคำสั่งต่างๆ การพิจารณากำหนดหลักการอันเกี่ยวกับการควบคุมดูแลวินัยทหาร พิจารณาโต้ตอบปัญหาเกี่ยวกับภาวะการทั้งปวงของหน่วยทหาร ตลอดจนการเก็บรักษาหลักฐานในหน้าที่ของแผนกที่ 1 ในการสงครามและบำเหน็จบำนานพิเศษ
    3. กองที่ 2 ทำหน้าที่ในการเตรียมพล ได้แก่การรักษายอดและสถิติเกี่ยวกับการกำลังพลทั้งปวง เตรียมแผนบรรจุกำลังพล วางแผนดำเนินงานในการขยายกำลังและการระดมพล การเรียกทหารกองเกินเข้าประจำการตลอดจนวิทยาการในทางสัสดี
    4. กองที่ 3 ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองกำลังพล ได้แก่การบรรจุ เลื่อน ลด ย้าย การบำเหน็จความดีความชอบ ความผิด และการลงทัณฑ์ จัดทำและเก็บสมุดประวัติข้าราชการ การเบี้ยหวัด และการบำเหน็จบำนาญ

อัตรากำลังพลของแผนกที่ 1 กรมเสนาธิการทหารบก
     1. อัตรากำลังพลของ แผนกที่ 1 กรมเสนาธิการทหารบก ปี พ.ศ.2401 กำหนดการบรรจุกำลังพลปฏิบัติงานไว้ทั้งสิ้น 4 ตำแหน่ง คือ
        1.1 ตำแหน่งสัญญาบัตร จำนวน 25 ตำแหน่ง ระบุให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 6 ตำแหน่ง 
        1.2 ตำแหน่งต่ำกว่าสัญญาบัตร 23 ตำแหน่ง ระบุให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 21 ตำแหน่ง และข้าราชการพลเรือนวิสามัญ (ภารโรง) 2 ตำแหน่ง
     2. สำหรับ อัตราชั้นยศของหัวหน้าหน่วย ซึ่งเรียกชื่อในขณะนั้นว่า หัวหน้าแผนก กำหนดอัตราชั้นยศ พันเอก มีหน้าที่ในการปกครองบังคับบัญชากองต่าง ๆ สำหรับผู้ที่มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชากอง เรียกว่า แม่กอง กำหนดอัตราชั้นยศ พันโท โดยมีนายทหารสัญญาบัตรตำแหน่งประจำแผนก และประจำกอง เป็นกำลังพลปฏิบัติงานตามลำดับ และนอกจากนี้อัตรากำลังพลของ แผนกที่ 1 กรมเสนาธิการทหารบก ยังได้กำหนดให้มีตำแหน่งนายทหารสัสดี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพระธรรมนูญนี้ กำหนดหน้าที่่ฝ่ายปฏิบัติงานเป็นฝ่ายกิจการพิเศษในสายงานด้านกำลังพลในขณะนั้น
     3. แผนกที่ 1 การเสนาธิการทหารบก นี้มี พ.อ.สมบุญ สุนทรเกศ เป็นหัวหน้าแผนก จึงนับได้ว่า เป็นหัวหน้าหน่วยกำลังพลคนแรกของกองทัพบก ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งกองทัพบกได้เปลี่ยนแปลงการจัดส่วนราชการตามแบบของกองทัพบกสหรัฐอเมริกา
วิสัยทัศน์
Image
ตราสัญลักษณ์
Image
เครื่องหมายของกรมกำลังพลทหารบก เป็นรูป "เทพจัดเตรียมพล"
 
บรรจุอยู่ภายในวงกลม หัตถ์เบื้องขวาถือพระขรรค์ แสดงว่า เป็นนักรบ

หัตถ์เบื้องซ้ายถือสมุดกำลังพล หมายถึง หน้าที่ในด้านกำลังพล

ประทับอยู่บนแท่น ด้านประกอบ ด้านลายกนก

เบื้องบนมีตัวอักษร "กรมกำลังพลทหารบก" เบื้องล่างมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ Directorate of personnel
การจัดหน่วย
Image

Social Media

     

 

 

สถิติการเข้าใช้งาน

Today125
Yesterday504
This week1578
This month10109
Total212599

จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้

6
Online

2023-09-28

ที่อยู่

กรมกำลังพลทหารบก

ในกองบัญชาการกองทัพบก
ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร 022977110

 

Designed By แผนกปฏิบัติการ กองสารสนเทศ สำนักพัฒนาและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก

Offcanvas

gasbos GASBOS GASBOS slot gacor hari ini