แจ้งขอให้เพิ่มข้อมูลคุณวุฒิพื้นฐาน

แจ้งขอให้เพิ่มข้อมูลคุณวุฒิพื้นฐาน

สำหรับแจ้งกรณีข้อมูลพื้นฐาน เช่น คุณวุฒิ หลักสูตร ชื่อสถานศึกษา ไม่มีในระบบ