แบบสอบถามข้อมูลประกอบการตรวจสอบและแนะนำการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ PDX ในพื้นที่ ทภ.1