พิธีแสดงความยินดีกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงภายใน กพ.ทบ. ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565
กำลังพลกรมกำลังพลทหารบก เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต "กองทัพบก ช่วยเหลือประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ครบ 135 ปี " ณ กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2565
กองสิทธิกำลังพลฯ ได้จัดชุดตรวจให้คำแนะนำ การตรวจสอบประวัติและเอกสารประกอบการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาของกำลังพล โดยมี พ.อ. กฤษณ์ วราภิรมย์ เป็นหัวหน้าคณะ ได้ทำการตรวจแนะนำให้กับหน่วยใน ทภ.2 โดยมีหน่วยเข้ารับการตรวจแนะนำ จำนวน 10 หน่วย ณ อาคารสโมสรกองพลทหารราบที่ 6 เมื่อวันที่16 มี.ค.2565
พ.อ.เศรษฐศักดิ์ ดีสุข ผู้อำนวยกองสารสนเทศฯ /หัวหน้าชุดตรวจ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่แนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงาน PDX ให้กับหน่วยในพื้นที่ ทภ.4 วันที่ 14 มี.ค. 2565
พ.อ. ภูมิพัฒน์ ไชยศศิเวย์ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และประเมินค่าฯ /หัวหน้าชุดตรวจ พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและแนะนำการปฏิบัติงานด้านกำลังพลให้แก่หน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2565 ณ สโมสรนายทหารค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน เมื่อวันที่ 2 มี.ค.65
พ.อ.เศรษฐศักดิ์ ดีสุข ผู้อำนวยกองสารสนเทศฯ /หัวหน้าชุดตรวจ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่แนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงาน PDX ให้กับหน่วยในพื้นที่ ทภ.3 ห้วงวันที่ 21-24 ก.พ. 65
"ตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ให้กับกำลังพล กพ.ทบ." กรมกำลังพลทหารบก ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับกำลังพลภายในหน่วย จำนวน 2 รอบ เพื่อลดความแออัด และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ 1-2 มี.ค. 65
พล.ต. นุกูล โล่ห์ประเสริฐ รอง จก.กพ.ทบ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ในกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5