กองธุรการ กพ.ทบ. โทร 02-2977110 ,97110 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนก:: สารบรรณ
แผนก:: กำลังพล
แผนก:: บริการ
กองการเตรียมพล สผพ.กพ.ทบ. โทร 02-2977140 ,97140 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนก:: แผนเตรียมพล
แผนก:: กองประจำการ
แผนก:: จัดหากำลังพล
แผนก:: กำลังสำรอง
กองวิเคราะห์และประเมินค่า สผพ.กพ.ทบ. โทร 02-2977190 ,97150 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนก:: วิเคราะห์และควบคุมอัตรา
แผนก:: ประเมินค่า
แผนก:: สถิติ
กองโครงการและงบประมาณ สผพ.กพ.ทบ. โทร 02-2977130 ,97130 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนก:: งบประมาณ
แผนก:: ควบคุมภายใน
แผนก:: ตรวจสอบและวิเคราะห์
กองสารสนเทศ สพบ.กพ.ทบ. โทร 02-2977180 ,97180 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนก:: แผนสารสนเทศ

แผนก:: วิเคราะห์และพัฒนาระบบ
แผนก:: ปฏิบัติการ
กองจัดการ สพบ.กพ.ทบ. โทร 02-2977120 ,97120 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนก:: จัดการ
แผนก:: ควบคุม
แผนก:: บรรจุ
กองการศึกษา สพบ.กพ.ทบ. โทร 02-2977011 ,97011 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนก:: แผนการศึกษา
แผนก:: พัฒนากำลังพล
แผนก:: การศึกษาในประเทศ
แผนก:: การศึกษาต่างประเทศ
กองการปกครอง สปบ.กพ.ทบ. โทร 02-2977160 ,97160 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนก:: วินัย
แผนก:: ปกครอง
แผนก:: บำเหน็จ
แผนก:: แบบธรรมเนียม
กองบริการกำลังพล สปบ.กพ.ทบ. โทร 02-2977170 ,97170 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนก:: บริการกำลังพล
แผนก:: สวัสดิการ
แผนก:: ขวัญ
แผนก:: พิธีการ
กองสิทธิกำลังพล สปบ.กพ.ทบ. โทร 02-2987150 ,87105 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนก:: แผน
แผนก:: ประสานการช่วยเหลือ
แผนก:: สิทธิกำลังพลและครอบครัว
แผนก:: สิทธิข้าราชการนอกประจำการ