Main content

Alert message

Up

ประชาสัมพันธ์

คำสั่ง กห. ที่ 1033/2561 เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการตามแนวทางให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ ตามมติ กขท. ประจำปี 2562
คำสั่ง กห. ที่ 1034/2561 เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการตามแนวทางให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ ตามมติ กขท. ประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษในรูปแบบโปรแกรม Online" สำหรับบุคลากรทางทหาร
สมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการ และการเกษียณหนังสืออย่างอาชีพ รุ่นที่ 5
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ประจำปีงบประมาณ 2561
เลื่อนฐานะ จ.ส.อ.(พ.) อายุ 55 ปีขึ้นไป เป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2561
ขออนุมัติตัวบุคคล กขท.
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ
เอกสารประกอบการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 61
นายทหารราชองครักษ์ (นรอ.) ตรวจร่างกายเพื่อให้มีความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่
ขอพระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม ประจำปี 2561
อนุมัติตัวบุคคลนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2561 เพิ่มเติม
อนุมัติแก้ไขกฎกระทรวง ฯ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก และอนุมัติใช้เพื่อพราง
รายชื่อสมาชิก กบข.บรรจุใหม่ เดือน มิ.ย. 61
ข้อปฏิบัติและเน้นย้ำในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบภาษาอังกฤษ และประเมินความรู้ ผบ.หน่วยระดับกรม และ ผบ.หน่วยระดับกองพัน ฯ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 (วันที่ 3 ส.ค. 61)
แบบฟอร์มใบสมัครโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทบ. และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2561
เอกสารประกอบการประชุมการบริหารจัดการกำลังพลรูปแบบใหม่ 18 - 20 ก.ค. 61
อนุมัติแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทบ. แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2564
รับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (อัตราพลอาสาสมัคร)
 
 
Powered by Phoca Download