Main content

Alert message

Up

ประชาสัมพันธ์

การรับ-ส่งทหารกองประจำการข้ามเขต ทภ. ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1
ขออนุมัติกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัว/ญาติทหารใหม่ และการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในห้วงการส่งทหารกองประจำการเข้าหน่วย เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ประจำปีงบประมาณ 2564 (ลาออก 2 ต.ค.63) ตามมติ กขท. (รับยศอย่างเดียว)
ขออนุมัติผ่อนปรนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโคนา2019 ของ ทบ. (เพิ่มเติม)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ขอให้ดำเนินการหักเงินเดือน ค่าจ้างให้เป็นไปตามข้อตกลงฯ เดือน มิ.ย. - ก.ย.63
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของ รร.ทบอ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทบ. เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงประเทศที่ไม่อนุญาตให้กำลังพลเดินทางไปหรือแวะผ่านประเทศหรือเขตการปกครอง ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบ TOEIC ระหว่าง ทบ. และ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย)
โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติเพื่อแบ่งเบาภาระลดค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) โดยมีกำลังพลของ ทบ. จำนวน 2,555 คน เข้าร่วมโครงการฯ
ขออนุมัติผ่อนปรนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ทบ.
ขออนุมัติออกคำสั่ง ทบ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณารอยสักสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเป็น นนส. และนายทหารประทวนของ ทบ.
ขออนุมัติกำหนดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่ทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนกำหนดเวลาปลด จากกองประจำการ
ขออนุมัติกำหนดแนวทางการลาพักของทหารกองประจำการและการเดินทางข้ามเขตจังหวัดของกำลังพล ทบ. ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาผ่านเขา้-ออก หน่วย/ค่ายทหารของ ทบ. และบ้านพักของทางราชการในส่วนของ ทบ.
ธอส. ขอให้ดำเนินการหักเงินเดือน/ค่าจ้างให้เป็นไปตามข้อตกลง
การดำเนินการต่อทหารกองประจำการที่จะปลดจากกองประจำการ ใน 1 พ.ค. 2563
ขออนุมัติพัฒนาแนวทางการจัดกำลังพลปฏิบัติราชการในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขออนุมัติตัวบุคคลให้นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563
อนุมัติกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับหน่วย/ค่ายทหารของ ทบ.
อนุมัติออกประกาศ ทบ. เรื่อง การรับทหารกองเกินที่อยู่ในกำหนดเรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยสมัครใจ ประจำปี 2563
 
 
Powered by Phoca Download