Main content

Alert message

Up

ประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) บรรจุเข้ารับราชการเป็น พนักงานราชการ กรมกำลังพลทหารบก
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) บรรจุเข้ารับราชการเป็น พนักงานราชการ กรมกำลังพลทหารบก (รอบแรก)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน (ชาย) บรรจุเข้ารับราชการเป็น นายทหารประทวน กรมกำลังพลทหารบก (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ ทบ. เรื่อง ชี้แจงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564
ขยายเวลาการรายงานขออนุมัติเลื่อนกำหนดเวลาปลดฯ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในพื้นที่ของหน่วยทหาร
รายชื่อ นรอ. สังกัด ทบ. ปรับห้วงเวลาการตรวจ
ขออนุมัติกำหนดแนวทางการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๔ และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) บรรจุเข้ารับราชการเป็น พนักงานราชการ กรมกำลังพลทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2564
ขออนุมัติตรวจร่างกายประจำปีของ นรอ.ประจำปี 2564
แนวทางการปฏิบัติของกาลังพล ทบ. ในห้วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกบรรจุเข้า เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (แก้ไข)
แนวทางการปฏิบัติการจัดการความรู้ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2564
แบบฟอร์มเอกสารประกอบแนวทางพิจารณาบำเหน็จ
ธนาคารออมสิน ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการมอบทุนการศึกษาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร ประจำปี ๒๕๖๓ สำหรับบุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. จำนวน 401 ทุน และทุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของ ทบ. จำ
ธนาคารออมสิน ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการมอบทุนการศึกษาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร ประจำปี ๒๕๖๓ สำหรับบุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. จำนวน ๔๐๑ ทุน และทุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของ ทบ. จำ
บัญชีตรวจสอบความถูกต้องสถานภาพทหารกองประจำการ
คําสั่งกองทัพบก ที่ 607/2563 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
 
 
Powered by Phoca Download