Main content

Alert message

Up

ประชาสัมพันธ์

แนวทางการปฏิบัติการจัดการความรู้ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2564
แบบฟอร์มเอกสารประกอบแนวทางพิจารณาบำเหน็จ
ธนาคารออมสิน ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการมอบทุนการศึกษาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร ประจำปี ๒๕๖๓ สำหรับบุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. จำนวน 401 ทุน และทุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของ ทบ. จำ
ธนาคารออมสิน ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการมอบทุนการศึกษาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร ประจำปี ๒๕๖๓ สำหรับบุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. จำนวน ๔๐๑ ทุน และทุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของ ทบ. จำ
บัญชีตรวจสอบความถูกต้องสถานภาพทหารกองประจำการ
คําสั่งกองทัพบก ที่ 607/2563 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
คําสั่งกองทัพบก ที่ 604/2563 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
การปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 45 ห้วงเดือน พ.ย. 2563
ขออนุมัติโครงการจัดส่งนายทหารประทวนศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ณ สถานศึกษาภายในประเทศนอก กห. (ระยะที่ 2)
ประชาสัมพันธ์ ขอให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 45 ห้วงเดือน พ.ย. 2563
ให้นายทหารออกจาราชการตามตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุตามมติ กขท. ประจำปีงบประมาณ 2564
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการ
การรับ-ส่งทหารกองประจำการข้ามเขต ทภ. ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1
ขออนุมัติกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัว/ญาติทหารใหม่ และการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในห้วงการส่งทหารกองประจำการเข้าหน่วย เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ประจำปีงบประมาณ 2564 (ลาออก 2 ต.ค.63) ตามมติ กขท. (รับยศอย่างเดียว)
ขออนุมัติผ่อนปรนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโคนา2019 ของ ทบ. (เพิ่มเติม)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ขอให้ดำเนินการหักเงินเดือน ค่าจ้างให้เป็นไปตามข้อตกลงฯ เดือน มิ.ย. - ก.ย.63
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของ รร.ทบอ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทบ. เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงประเทศที่ไม่อนุญาตให้กำลังพลเดินทางไปหรือแวะผ่านประเทศหรือเขตการปกครอง ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบ TOEIC ระหว่าง ทบ. และ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย)
 
 
Powered by Phoca Download