Main content

Alert message

Up

ประชาสัมพันธ์

วิทยุแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการรายงานตัวและขึ้นรถของ นรอ. ในการเข้าเฝ้าฯ วันที่ 13 เม.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
วิทยุแจ้งการปฏิบัติ การเดินทางเข้าเฝ้าฯของ นรอ.และ นรอพ. ในวันที่ 13 เม.ย. 2562
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ตารางข้อมูลกำลังพล ทบ. ที่ปลดพิการทุพพลภาพ จากหน่วยต้นสังกัด
โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ฯ
ประชาสัมพันธ์โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
เเบบสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 64
การสร้างความเข้าใจในภาพรวมเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของ ทบ.
ขออนุมัติตัวบุคคลให้นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
การพัฒนาโปรแกรมบันทึกรูปถ่ายลงในระบบฐานข้อมูลกำลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX)
แบบฟอร์มหลักสูตรจิตอาสา รุ่นที่ 3 ปี 2562
บัญชีรายชื่อผู้ลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ที่มีสิทธิได้รับการขอพระราชทานยศสูงขึ้น 1 ชั้นยศเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562
ขอให้หน่วยตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อนายทหารประทวน จ.ส.อ.(พ.) อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562
แนวทางการปฏิบัติในการเผยแพร่ความรู้บนเว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้กองทัพบก
ตารางข้อมูลกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพฯ
ประกาศกองบัญชาการทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ
กิจกรรมติดดาวผลงานการจัดการความรู้คุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562
อนุมัติหลักการบำเหน็จ ประจำปี 2562 ครึ่งปีแรก
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ กรมกำลังพลทหารบก รอบสอง
 
 
Powered by Phoca Download