Main content

Alert message

Up

ประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนสอบคัดเลือกเป็น พนง.กพ.ทบ. ประจำปี 2562 (รอบสอง)
ประกาศผลการสอบบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนสอบคัดเลือกเป็น พนง.กพ.ทบ. ประจำปี 2562 (รอบแรก)
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ กรมกำลังพลทหารบก ประจำปี 2562
แบบฟอร์มประวัติบุคคลสังเขป ของ นรอ.
การประชุมชี้แจงหน่วยทดลองใช้สมรรถนะหลัก 22 ก.ค. 62
ขออนุมัติตัวบุคคลให้นายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ 55 ปีขึ้นไปเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
แบบประเมินสมรรถนะหลักของกำลังพล ทบ.
ขออนุมัติดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายฯ ผบ.หน่วยระดับกรม ผบ.หน่วยระดับกองพัน ประจำปีงบประมาณ 2652 ครั้งที่ 2
วิทยุแจ้ง ผบ.หน่วย เตรียมรับการตรวจสอบและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบภาษาอังกฤษฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2
บัญชีสรุปผลการแบ่งมอบความรับผิดชอบหมายเลข ชกท. ให้กับหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ ของ ทบ.
ขออนุมัติตัวบุคคลให้นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม
วิทยุ เชิญประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการลดเรียกรับสำเนาเอกสารทางราชการในส่วน ทบ.
ขออนุมัติดำเนินการสอบและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบภาษาอังกฤษและทดสอบเพื่อประเมินความรู้ ผบ.หน่วยระดับกรม และ ผบ.หน่วยระดับกองพัน ประจำปีงบประมาณ 2562
ให้ นรอ. เข้ารับการฝึกปรับพื้นฐาน
รายงานผลการทดสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1)
แบบสำรวจการเรียกรับสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน และความต้องการเครื่องอ่านบัตร Smartcard Reader
ตัวอย่างบัญชีตรวจสอบความถูกต้องสถานภาพทหารกองประจำการ
การประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
คำสั่ง ทบ. ที่ 165/2562 ลง 8 พ.ค. 62
คำสั่ง ทบ. ที่ 166/2562 ลง 8 พ.ค. 62
 
 
Powered by Phoca Download