Main content

Alert message

Up

ประชาสัมพันธ์

รายชื่อสมาชิก กบข.บรรจุใหม่ เดือน ก.พ. 61
พระราชโองการโปรดเกล้าให้นายทหารรับราชการ
อนุมัติตัวบุคคลให้นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
แบบฟอร์มประวัติบุคคลสังเขป ของนายทหารราชองครักษ์ (นรอ.)
ตัวอย่างแบบฟอร์ม ข้อมูลกำลังพล ทบ. ที่เคยได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามฯ
คำสั่งปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร ระดับ น.5 (คำสั่ง ทบ.ที่ 214/2561)
คำสั่งปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร ระดับ น.5 (คำสั่ง ทบ.ที่ 215/2561)
ระเบียบ ทบ.ประเมินพนักงานราชการ ปี 54
สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดการอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่องค์กร 4.0 ในยุค Disruptive Technology อย่างยั่งยืนฯ"
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตร "การกำหนดเส้นทางการฝึกอบรม ( Training Roadmap )"
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง"
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตร "การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกผันของพนักงาน"
รายชื่อสมาชิก กบข. บรรจุใหม่ เดือน มี.ค.61
ผลการประชุมการปฏิบัติหน้าที่ นรอ. และ นรอพ.
คำสั่งปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร ระดับ น.3-น.4 (ผบ.หน่วย) (คำสั่ง ทบ.ที่ 250/2561)
เน้นย้ำการปฏิบัติของกำลังพล
แนวทางการปรับปรุงการดำเนินโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
โครงการพัฒนาคุณภาพงาน (CQI : Continuous Quality Improvement)
คำสั่งปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร (คำสั่ง ทบ.ที่ 267/2561)
รายชื่อสมาชิก กบข. บรรจุใหม่ เดือน เม.ย.61
 
 
Powered by Phoca Download