Main content

Alert message

Up

ประชาสัมพันธ์

การปรับปรุงแก้ไขและกำหนดระบบหมายเลขความชำนาญการทางทหาร (ชกท.)(นายทหารสัญญาบัตร)
การปรับปรุงแก้ไขและกำหนดระบบหมายเลขความชำนาญการทางทหาร (ชกท.)(นายทหารประทวน)
แบบฟอร์มที่ 1 (ปรับปรุง) แบบฟอร์มที่่ 2 (ขอใหม่) แบบฟอร์มที่ 3 (ตัวอย่าง)
ประกาศกรมกำลังพลทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
คำสั่ง ทบ. ที่ 671/2561 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
คำสั่ง ทบ. ที่ 670/2561 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
คำสั่ง ทบ. ที่ 667/2561 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
บัญชีตรวจสอบความถูกต้องสถานภาพทหารกองประจำการ
คำสั่ง ทบ. ที่ 636/2561 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
คำสั่ง ทบ. ที่ 639/2561 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
คำสั่ง กห. ที่ 1033/2561 เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการตามแนวทางให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ ตามมติ กขท. ประจำปี 2562
คำสั่ง กห. ที่ 1034/2561 เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการตามแนวทางให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ ตามมติ กขท. ประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษในรูปแบบโปรแกรม Online" สำหรับบุคลากรทางทหาร
สมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการ และการเกษียณหนังสืออย่างอาชีพ รุ่นที่ 5
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ประจำปีงบประมาณ 2561
เลื่อนฐานะ จ.ส.อ.(พ.) อายุ 55 ปีขึ้นไป เป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2561
ขออนุมัติตัวบุคคล กขท.
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ
เอกสารประกอบการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 61
นายทหารราชองครักษ์ (นรอ.) ตรวจร่างกายเพื่อให้มีความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่
 
 
Powered by Phoca Download