Main content

Alert message

Up

ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินสมรรถนะหลักของกำลังพล ทบ.
ขออนุมัติดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายฯ ผบ.หน่วยระดับกรม ผบ.หน่วยระดับกองพัน ประจำปีงบประมาณ 2652 ครั้งที่ 2
วิทยุแจ้ง ผบ.หน่วย เตรียมรับการตรวจสอบและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบภาษาอังกฤษฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2
บัญชีสรุปผลการแบ่งมอบความรับผิดชอบหมายเลข ชกท. ให้กับหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ ของ ทบ.
ขออนุมัติตัวบุคคลให้นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม
วิทยุ เชิญประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการลดเรียกรับสำเนาเอกสารทางราชการในส่วน ทบ.
ขออนุมัติดำเนินการสอบและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบภาษาอังกฤษและทดสอบเพื่อประเมินความรู้ ผบ.หน่วยระดับกรม และ ผบ.หน่วยระดับกองพัน ประจำปีงบประมาณ 2562
ให้ นรอ. เข้ารับการฝึกปรับพื้นฐาน
รายงานผลการทดสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1)
แบบสำรวจการเรียกรับสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน และความต้องการเครื่องอ่านบัตร Smartcard Reader
ตัวอย่างบัญชีตรวจสอบความถูกต้องสถานภาพทหารกองประจำการ
การประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
คำสั่ง ทบ. ที่ 165/2562 ลง 8 พ.ค. 62
คำสั่ง ทบ. ที่ 166/2562 ลง 8 พ.ค. 62
คำสั่ง ทบ. ที่ 167/2562 ลง 8 พ.ค. 62
วิทยุแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการรายงานตัวและขึ้นรถของ นรอ. ในการเข้าเฝ้าฯ วันที่ 13 เม.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
วิทยุแจ้งการปฏิบัติ การเดินทางเข้าเฝ้าฯของ นรอ.และ นรอพ. ในวันที่ 13 เม.ย. 2562
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ตารางข้อมูลกำลังพล ทบ. ที่ปลดพิการทุพพลภาพ จากหน่วยต้นสังกัด
 
 
Powered by Phoca Download