Main content

Alert message

Up

ประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ กรมกำลังพลทหารบก รอบแรก
เอกสารประกอบการสัมมนา KM FA ประจำปีงบประมาณ 2562 (12-14 ธ.ค. 61)
เอกสารอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมกิตติขจร ในกองบัญชาการกองทัพบก
เชิญประชุมรับฟังคำชี้แจง และสาธิตแนะนำการใช้งานโปรแกรมระบบงานยกร่างคำสั่งบรรจุฯ วันที่ 6-7 ธ.ค.61
กำหนดการปฏิบัตินำโปรแกรมระบบงานยกร่างคำสั่งบรรจุ ในระบบฐานข้อมูลกำลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) ไปใช้ปฏับัติงาน
คู่มือใช้งาน ระบบยืนยันรายชื่อ ผู้เข้ารับการทดสอบวัดผลความรู้นายทหารประทวน
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร อบรมภาษาอังกฤษ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผนวก ก ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบฟอร์มการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมการฝึกอบรมผู้ประสานงาน KMFA (12-14 ธ.ค. 61)
กำหนดการฝึกอบรมผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของ ทบ. (12-14 ธ.ค. 61)
รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของ ทบ. (12-14 ธ.ค. 61)
ประกาศกรมกำลังพลทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
การปรับปรุงแก้ไขและกำหนดระบบหมายเลขความชำนาญการทางทหาร (ชกท.)(นายทหารสัญญาบัตร)
การปรับปรุงแก้ไขและกำหนดระบบหมายเลขความชำนาญการทางทหาร (ชกท.)(นายทหารประทวน)
แบบฟอร์มที่ 1 (ปรับปรุง) แบบฟอร์มที่่ 2 (ขอใหม่) แบบฟอร์มที่ 3 (ตัวอย่าง)
ประกาศกรมกำลังพลทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
คำสั่ง ทบ. ที่ 671/2561 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
คำสั่ง ทบ. ที่ 670/2561 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
คำสั่ง ทบ. ที่ 667/2561 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
 
 
Powered by Phoca Download