Main content

Alert message

Up

ประชาสัมพันธ์

ธอส. ขอให้ดำเนินการหักเงินเดือน/ค่าจ้างให้เป็นไปตามข้อตกลง
การดำเนินการต่อทหารกองประจำการที่จะปลดจากกองประจำการ ใน 1 พ.ค. 2563
ขออนุมัติพัฒนาแนวทางการจัดกำลังพลปฏิบัติราชการในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขออนุมัติตัวบุคคลให้นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563
อนุมัติกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับหน่วย/ค่ายทหารของ ทบ.
อนุมัติออกประกาศ ทบ. เรื่อง การรับทหารกองเกินที่อยู่ในกำหนดเรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยสมัครใจ ประจำปี 2563
อนุมัติกำหนดแนวทางการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำ ประจำปี 2563 และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อนุมัติให้ข้าราชการทหารหญิง ลูกจ้างประจำหญิง ลูกจ้างชั่วคราวหญิง พนักงานราชการหญิงและ อส.ทพ.หญิง ที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ปฏิบัติราชการ ณ ที่พักอาศัย ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ระเบียบการปฏิบัติประจำสำหรับกำลังพลและหน่วยทหารของกองทัพบก ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หนังสืออนุมัติสั่งการ ผบ.ทบ. ต่อกำลังพล ทบ.
การมอบอำนาจสั่งการในนาม ผบ.ทบ.
การกำหนดหน้าที่และการดำเนินงานเอกสารในกองบัญชาการกองทัพบก
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ
แก้ไขเพิ่มเติม แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
รายชื่อลูกค้าที่มีสิทธิ์รับ Cash Back ของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน (ชาย) และทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน กรมกำลังพลทหารบก รอบที่ 2
เอกสารประกอบการปรับย้าย วาระ เม.ย.63
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกทหารกองประจำการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ เพื่อการพิจารณาคัดเลือกเป็น นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ในสังกัด กองทัพภาคที่ 3
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน (ชาย) และทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน กรมกำลังพลทหารบก
 
 
Powered by Phoca Download