Main content

Alert message

Up

ประชาสัมพันธ์

โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ฯ
ประชาสัมพันธ์โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
เเบบสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 64
การสร้างความเข้าใจในภาพรวมเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของ ทบ.
ขออนุมัติตัวบุคคลให้นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
การพัฒนาโปรแกรมบันทึกรูปถ่ายลงในระบบฐานข้อมูลกำลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX)
แบบฟอร์มหลักสูตรจิตอาสา รุ่นที่ 3 ปี 2562
บัญชีรายชื่อผู้ลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ที่มีสิทธิได้รับการขอพระราชทานยศสูงขึ้น 1 ชั้นยศเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562
ขอให้หน่วยตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อนายทหารประทวน จ.ส.อ.(พ.) อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562
แนวทางการปฏิบัติในการเผยแพร่ความรู้บนเว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้กองทัพบก
ตารางข้อมูลกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพฯ
ประกาศกองบัญชาการทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ
กิจกรรมติดดาวผลงานการจัดการความรู้คุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562
อนุมัติหลักการบำเหน็จ ประจำปี 2562 ครึ่งปีแรก
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ กรมกำลังพลทหารบก รอบสอง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ กรมกำลังพลทหารบก รอบแรก
เอกสารประกอบการสัมมนา KM FA ประจำปีงบประมาณ 2562 (12-14 ธ.ค. 61)
เอกสารอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมกิตติขจร ในกองบัญชาการกองทัพบก
เชิญประชุมรับฟังคำชี้แจง และสาธิตแนะนำการใช้งานโปรแกรมระบบงานยกร่างคำสั่งบรรจุฯ วันที่ 6-7 ธ.ค.61
กำหนดการปฏิบัตินำโปรแกรมระบบงานยกร่างคำสั่งบรรจุ ในระบบฐานข้อมูลกำลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) ไปใช้ปฏับัติงาน
 
 
Powered by Phoca Download