Main content

Alert message

Up

ประชาสัมพันธ์

คู่มือใช้งาน ระบบยืนยันรายชื่อ ผู้เข้ารับการทดสอบวัดผลความรู้นายทหารประทวน
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร อบรมภาษาอังกฤษ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผนวก ก ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบฟอร์มการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมการฝึกอบรมผู้ประสานงาน KMFA (12-14 ธ.ค. 61)
กำหนดการฝึกอบรมผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของ ทบ. (12-14 ธ.ค. 61)
รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของ ทบ. (12-14 ธ.ค. 61)
ประกาศกรมกำลังพลทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
การปรับปรุงแก้ไขและกำหนดระบบหมายเลขความชำนาญการทางทหาร (ชกท.)(นายทหารสัญญาบัตร)
การปรับปรุงแก้ไขและกำหนดระบบหมายเลขความชำนาญการทางทหาร (ชกท.)(นายทหารประทวน)
แบบฟอร์มที่ 1 (ปรับปรุง) แบบฟอร์มที่่ 2 (ขอใหม่) แบบฟอร์มที่ 3 (ตัวอย่าง)
ประกาศกรมกำลังพลทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
คำสั่ง ทบ. ที่ 671/2561 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
คำสั่ง ทบ. ที่ 670/2561 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
คำสั่ง ทบ. ที่ 667/2561 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
บัญชีตรวจสอบความถูกต้องสถานภาพทหารกองประจำการ
คำสั่ง ทบ. ที่ 636/2561 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
คำสั่ง ทบ. ที่ 639/2561 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
คำสั่ง กห. ที่ 1033/2561 เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการตามแนวทางให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ ตามมติ กขท. ประจำปี 2562
คำสั่ง กห. ที่ 1034/2561 เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการตามแนวทางให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ ตามมติ กขท. ประจำปี 2562
 
 
Powered by Phoca Download