5. เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 62 โดย พ.อ. ภาณุพงศ์ พินชัย

กองสารสนเทศ
กรมกำลังพลทหารบก

02-297-7180
isd_dop@rta.mi.th