การอบรม/สัมมนา

กองสารสนเทศ
กรมกำลังพลทหารบก

02-297-7180
isd_dop@rta.mi.th

การอบรม/สัมมนา

เขียนโดย Super User
หมวด:

เขียนโดย Super User
หมวด:

เขียนโดย Super User
หมวด:

เขียนโดย Super User
หมวด:

ระบบฐานข้อมูลกำลังพลอิเล็กทรอนิกส์
Personal Data eXchange

แนวคิดในการพัฒนาระบบ PDX นั้น มีพื้นฐานอยู่บนการใช้งานข้อมูล
ที่เป็นมาตรฐานกลาง และให้สามารถแลกเปลี่ยนกับระบบงาน
ของ กห. ,บก.ทท., รวมทั้ง มีการออกแบบให้ทุกหน่วย
เข้าถึงโปรแกรมระบบ PDX ได้โดยผ่านการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต