เชิญประชุมรับฟังคำชี้แจง และสาธิตแนะนำการใช้งานโปรแกรมระบบงานยกร่างคำสั่งบรรจุฯ วันที่ 6-7 ธ.ค.61

กองสารสนเทศ
กรมกำลังพลทหารบก

02-297-7180
isd_dop@rta.mi.th