บัญชีรายชื่อนายทหารชั้นนายพลที่รูปภาพไม่ปรากฏหรือไม่เป็นปัจจุบันในระบบ PDX

กองสารสนเทศ
กรมกำลังพลทหารบก

02-297-7180
isd_dop@rta.mi.th