รายงานผลการศึกษาการใช้งานโปรแกรมระบบงานตรวจประวัติกำลังพล ในระบบฐานข้อมูลกำลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) ผ่านระบบการศึกษาทางไกลแบบออนไลน์ (E-Learning)

กองสารสนเทศ
กรมกำลังพลทหารบก

02-297-7180
isd_dop@rta.mi.th