กำหนดการเดินทางไปตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติงานและฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบ PDX ในพื้นที่ ทภ.1 ในห้วงวันที่ 16-18 ธ.ค. 62

กองสารสนเทศ
กรมกำลังพลทหารบก

02-297-7180
isd_dop@rta.mi.th