บัญชีรายชื่อนายทหารชั้นนายพลรูปถ่ายในระบบ PDX ไม่เรียบร้อย ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 63

กองสารสนเทศ
กรมกำลังพลทหารบก

02-297-7180
isd_dop@rta.mi.th