กำหนดการประชุมการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบรูปถ่ายในระบบ pdx (31 ส.ค. - 1 ก.ย. 63)

กองสารสนเทศ
กรมกำลังพลทหารบก

02-297-7180
isd_dop@rta.mi.th